สสว. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สสว.

ลิงค์: https://ehenx.com/15459/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายSMEs,นักวิเคราะห์นโยบายSMEs4,นักวิชาการSMEs4,ผู้ตรวจสอบภายใน4
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สสว. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานล่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิชาการ SMEs 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ตรวจสอบภายใน 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs

1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขารัฐศาสตร์ – สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
2) มีประสบการณ์ทํางาน ด้านการวางแผน วิเคราะห์ และประมวลผล ด้านเศรษฐกิจ นโยบาย อย่างน้อย 7 ปี
3) ถ้ามีความรู้ทางสถิติและมีความสามารถสื่อสาร-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หรือมีผลการสอบ TOEIC/TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office อย่างชํานาญ
5) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานเป็นทีมได้


นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 4

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
2) ถ้ามีประสบการณ์การทํางานในด้านการวางแผน วิเคราะห์ และประมวลผล ด้านเศรษฐกิจ นโยบาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3) ถ้ามีความรู้ทางสถิติและมีความสามารถสื่อสาร-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หรือมีผลกาสอบ TOEIC/TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office อย่างชํานาญ
5) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานเป็นทีมได้


นักวิชาการ SMEs 4

1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ศิลปศาสตร์ (วิชาเอก บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มี เนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานในตําแหน่ง
2) มีประสบการณ์ในด้านงบประมาณ การจัดทํางาน โครงการ การเงิน การเบิกจ่าย และการติดตามผลไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) มีความสามารถด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้
4) มีความรู้และความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint เป็นอย่างดี
5) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6) สามารถเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
7) กรณีมีประสบการณ์ในการจัดทํางบประมาณ วิเคราะห์งาน โครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ผู้ตรวจสอบภายใน 4

1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือผู้ตรวจภายใน (CIA) หรือผู้ตรวจสอบภาษีอากร (Tax Auditor) หรือมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) มีความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบภายใน และสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานได้
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัครงานพนักงาน สสว.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 ก.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สสว.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments