สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 พ.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 พ.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://ehenx.com/2612/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป,เจ้าหน้าที่สถิติ,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,590-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งพนังกานบริหารทั่วไป ระดับ 3 (ด้านการส่งออกและนำเข้าน้ำตาลทราย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2 (ด้านนโยบายและแผน) และตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 (ด้านการส่งออกและนำเข้าน้ำตาลทราย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2 (ด้านนโยบายและแผน) และตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานบริหารทั่วไป

ประเภท : ลูกจ้างประจำเงินกองทุนฯ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สถิติ

ประเภท : ลูกจ้างประจำเงินกองทุนฯ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,010 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานธุรการ

ประเภท : ลูกจ้างประจำเงินกองทุนฯ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,590-10,750 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีทาง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่สถิติ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ สถิติ บริหารธุรกิจ การขาย การตลาด เกษตรกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


พนักงานธุรการ
 1. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา
 2. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทุกสาขา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 – 8 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments