สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ลิงค์: https://ehenx.com/15193/ หรือ
ตำแหน่ง: นักการต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 25,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับต้น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สชค.) จะดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พนักงานตำแหน่ง ประเภทปฏิบัติงาน ระดับต้น (ตำแหน่งนักการต่างประเทศ) ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักการต่างประเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักการต่างประเทศ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดกหาร การตลาด รัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักการต่างประเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีลักษณะงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าและที่เกี่ยวข้องด้านนโยบาย และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นผู้แทนของสำนักงานหรือประเทศไทยในการดำเนินการด้านการจัดทำความตกลงระหว่าง ประเทศ การเผยแพร่กฎหมายแข่งขันทางการค้าของไทยในภาพรวมในเวทีระหว่างประเทศ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ การเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในด้านกิจการต่างประเทศ การติดต่อประสานงานกับองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันของ ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ผู้เขียวขาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยงานทีเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนการแปลเอกสารและร่างหนังสือโตตอบเป็นภาษาต่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิขาการกับ ต่างประเทศ จัดทำแผนงาน ดำเนินการรวมทั้งขอรับความข่วยเหลือจากต่างประเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการขอรับความ ข่วยเหลือต่าง ๆ การดำเนินการศึกษา ฟิกอบรม ดูงานในต่างประเทศ รวมถึงผู้ที,ได้รับทุนมาศึกษา ฟิกอบรม หรือดูงานในประเทศ ไทย ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก,ผู้เขียวขาญหรืออาสาสมัครที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักการต่างประเทศ

สอบข้อเขียน (อัตนัย) ผ่านทางออนไลน์ จำนวน ๓ ข้อ ใช้เวลา สอบ ๓ ชั่วโมง
หลักสูตร ะ
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔๐ คะแนน)
–    ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักการตำงประเทศ (๖๐ คะแนน) ได้แก่ ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การระหว่าง ประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศที,เกี่ยวข้องกับการ แข่งขันทางการค้า

การสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ หรือช่องทางอันตามความเหมาะสม หลักสูตรความรู้ความสามารถทีใขัในภาค ๑ ประกอบกับ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และอื่น ๆ ทีจำเป็นสำหรับ ตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments