กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ส.ค. 2564

กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมยุทธบริการทหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/15195/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูฝึกอาชีพ(เพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธบริการทหาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูฝึกอาชีพ (เพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูฝึกอาชีพ (เพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก)

(1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(2) มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) หากมีประสบการณ์ทางด้านงานมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ (LA) ISO15189 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูฝึกอาชีพ (เพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(๑) ด้านปฏิบัติการ
– ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา – รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข
–    ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรจุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
(๒) ด้านการวางแผน
–    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธิ้ที่กำหนด
(๓) ด้านการประสานงาน
–    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
–    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) ด้านการบริการ
–    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
–    สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมืประสิทธิภาพ
– ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมยุทธบริการทหาร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments