ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ส.ค. -30 ส.ค. 2564 รวม 40 อัตรา,

ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ส.ค. -30 ส.ค. 2564 รวม 40 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

ป.ป.ช.

ลิงค์: https://ehenx.com/15192/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานไต่สวน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,800-
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ส.ค. – 30 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ช. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ไต่สวน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ข. พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๓ มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

อัตราว่าง : 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

  1. สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมภิกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
  2. มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่นัอยกว่า ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ซ. รวมทั้งงานวิชาการด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ไม่ยากโดยช่วยปฏิบัติงาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การตรวจสอบเบื้องต้น การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การไต่สวนเบื้องต้น การไต่สวน การดำเนินการทางคดี การพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การร่าง และตรวจกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การให้ความเห็นทางกฎหมายและคดี การศึกษา เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทย การวิจัยและพัด!นากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต การดำเนินการตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตการจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายการดำเนินการเกี่ยวกับ วินัยข้าราชการ การร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์ การประมวลและรวบรวมคำวินิจฉัยหรือมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. การจัดทำทะเบียนเอกสารสำคัญ งานสารบบคดี งานประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

๗.๑ การสอบข้อเซียน (คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน) วิชาที่สอบคัดเลือก คือ
๑. วิชากฎหมายการตรวจสอบและไต่สวนการทุจริต (๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมมูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

  • หมวด ๒ การไต่สวน
  • หมวด ๓ การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรง ตำแหน่งเฉพาะ
  • หมวด ๔ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

(๒) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม
(๓) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑
(๕) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการดำเนินคดี การช่วยเหลือในทางคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. วิชากฎหมายที่เกี่ยวซ้องกับการปฏิบัติหน้าที่ (๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) กฎหมายอาญา หมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และหมวด ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุดิธรรม
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
(๔) กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
(๕) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๖) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

๓. วิชาภาษาอังกฤษ (๒๐ คะแนน)
ความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
๗.๒ การสอบปากเปล่า
เป็นการสอบโดยวิธีถามผู้สมัครเรียงตัว ในลักษณะวิชาที่สำนักงาน ป.ป.ช กำหนด ตามข้อ ๗.๑
การประเมินผลการสอบปากเปล่า จะประเมินผลว่าสอบได้หรือสอบตกเท่านั้น

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ช.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. – 30 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ช.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments