กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14965/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดสระบุรี

ด้วยจังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีประสงค์จะสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดกำหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ไม1มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จังหวัดจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามทีกำหนดไว้ 


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดกำหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลัง พบว่า ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จังหวัดจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามทีกำหนดไว้
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธี้ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการ เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและ จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืองานพิมพ์หนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม รวมถึงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 – 23 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments