สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ก.ย. -19 ก.ย. 2562 รวม 19 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/3383/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,อาจารย์ผู้สอน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,น่าน,บุรีรัมย์,ปัตตานี,พังงา,แพร่,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,สมุทรสาคร,สระแก้ว,อุทัยธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 ก.ย. – 19 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


อาจารย์ผู้สอน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ


นักทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงินและหรือการธนาคาร เศรษฐศาสตร์


นักวิชาการพัสดุ

คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร กฎหมาย


นักประชาสัมพันธ์

คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์


อาจารย์ผู้สอน

คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหรรม เครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ภาค ก ความรู้ทั่วไป (100 ข้อ) คะแนนเต็ม 40 คะแนนจะทดสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558
 2. กฎ ระเบียบ เกีย่วกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป
 3. ความถนัดด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 ข้อ) คะแนนเต็ม 60 คะแนนจะทดสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

นักวิชาการศึกษา

 1. การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
 2. การแนะแนวการศึกษา นโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ
 3. การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
 4. การจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
 5. การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 6. การบริหารการจัดการการศึกษา การจัดการเรียนรู้

นักทรัพยากรบุคคล

 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1. ความรู้ทางด้าน Hardware Software ระบบเครือข่าย Internet และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ความรู้ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ความรู้เกียวกับการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
 4. ความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 5. ความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 7. ประกาศนคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 2. ลการบริหารงบประมาณ การประเมินติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 3. ระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
 4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
 5. ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

นักวิชาการพัสดุ

 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติการจัดซ์้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและกรบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 4. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

นักประชาสัมพันธ์

 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการรวบรวม สรุป และนำเสนอข่าวสารข้อมูล เผยแพร่และสามารถใช้สื่อประสมในการนำเสนอข้อมูล
 3. ความรู้ความสามารถในงานด้านประชาสัมพันธ์ และสามารถใช้สื่อมัลติมีเดีย
 4. ความสามารถทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word Excel PowerPoint หรือ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประชาสัมพันธ์
 5. ความู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อมัลติมีเดีย
 6. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน

 1. ความรู้ความสามารถเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน การบริหารชั้นเรียน
 2. การจัดทำแผนการเรียนรู้ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 4. สื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา
 5. ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศกึษาไทยในปัจจุบัน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. – 19 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments