กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/14964/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แพร่ (สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๑๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ฉบับที่ ๓) คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ ๔๑๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง มอบ อำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ฉบับที่ ๔) และคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๓๒๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ ผนวก ค เรื่องงานบริหารบุคคล ข้อ ๓.๑๐ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดให้มี อำนาจดำเนินการสรรหา และเลือกสรร การจ้าง พนักงานราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน ประโยชน์และสิทธิการลงนามสัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้าง การบริหารงานบุคคล และการดำเนินการทางวินัยของ พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ไดืในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานบุคคล และงานบริหารอาคารสถานที่
๒. จัดเก็บเอกสาร หลักฐานํ หนังสือราชการ ระเบียบ และคำสั่ง ต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการด้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม บันทึกและ เรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
๔. งานพัสดุ ตรวจสอบและดูแลการจัดชื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่า ด้วยการพัสดุ
๕. จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้ สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
๖. ซ่อมแซมและรักษาวัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
๗. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป
๘. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน และสิทธิประโยชน์ต่างประเทศ
๙. งาน พ.ร.บ. ข้อมูลชำวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐. ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงแรงงาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 – 23 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงแรงงาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments