สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 พ.ค. -17 พ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 พ.ค. -17 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ลิงค์: https://ehenx.com/16794/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ค. – 17 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพพนมทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ บริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน สังกัดสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา ฉะบน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาบ ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ค.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหา และ เลือกสรรบุคคล เพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำ และลงนามในสัญญาจ้างพนักงาบ ราชการ ขึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ตามรหัสวิชา รหัสกลุ่มวิชา ๓๐๑ สาขาวิชาการบัญชี (การจัดการทั่วไป (การบัญชี)/การ บริหารธุรกิจ (การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี) )
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรีอหลักฐานที่ไซ้ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพี่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งชันใบวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือ กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อ การจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ มีหลักฐานที่ใช้การประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันที่ได้รับการจัดทำ สัญญาจ้าง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 – 17 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments