กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15599/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง,ช่างไม้,ช่างเขียนแบบ,ช่างโลหะ,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานตัดผม,พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย กองบิน ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองบิน ๓ จำนวน ๘ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างไม้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างเขียนแบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างโลหะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานตัดผม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างยานยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ หรือช่างซ่อมบำรุง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้


ช่างไม้

ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างไม้ เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ และสถาปัตยกรรม ช่างเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้


ช่างเขียนแบบ

ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร แล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเขียนแบบ ช่างท่อและโลหะแผ่น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างซ่อมบำรุง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้


ช่างโลหะ

ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างโลหะ เป็นเพศชาย เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระ การเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น, สาขาศิลปหัตถกรรม, ช่างโลหะรูปพรรณ, ช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, เทคนิคอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรม แม่พิมพ์พลาสติก/โลหะ หรืองานต่อเรือ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนจาก สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)


พนักงานคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ เป็นเพศชายหรือหญิง (หากเป็น เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้


พนักงานตัดผม

ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานตัดผม เป็นเพศชายหรือหญิง (หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1.50 และมีทักษะด้านการตัดผม


พนักงานพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานพัสดุ เป็นเพศชายหรือหญิง (หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

๒.๑.๑ ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ ตรวจ และทดสอบยานพาหนะ
และเครื่องทุ่นแรง ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.๑.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรงภายใต้การควบคุม ของผู้บังคับบัญชา
๒.๑.๓ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างไม้

๒.๖.๑ สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับ งานช่างไม้
๒.๖.๒ ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
๒.๖.๓ ตรวจและทดสอบงานช่างไมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.๖.๔ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๖.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๖.๖ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๖.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างเขียนแบบ

๒.๓.๑ หาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ สถานที่ เส้นทาง ระดับ และสภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อการสร้าง ซ่อม ดัดแปลงแกไขแผนที่ สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปการ เครื่องกล ไฟฟ้า ระบบท่อทางต่าง ๆ และงานสุขาภิบาล ตามที่สถาปนิก วิศวกร หรือมัณฑนากรได้ออกแบบไว้
๒.๓.๒ เขียนแบบตามที่สถาปนิก วิศวกร หรือมัณฑนากรได้ออกแบบไว้
๒.๓.๓ ลอก ถอด และถ่ายแบบ
๒.๓.๔ ช่วยเหลือในการออกแบบและกำหนดรายการละเอียดประกอบแบบ
๒.๓.๕ ช่วยเหลือในการคำนวณออกแบบ
๒.๒.๖ ประมาณการในการสร้างและซ่อม
๒.๒.๗ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานเขียนแบบ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๒.๙ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างโลหะ

๒.๔.๑ สร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แกไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์ โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๒.๔.๒ วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แกไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๒.๔.๓ กำกับ และตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๒.๔.๔ วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๒.๔.๔ ควบคุมคุณภาพของการผลิต
๒.๔.๖ ควบคุม และดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน

๒.๔.๗ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๔.๘ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๔.๙ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานคอมพิวเตอร์

๒.๔.๑ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
๒.๔.๒ ติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้ถกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้และซ่อม จ    บ่    บ่
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๓ นำข้อมูลเข้าและออก จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๔ ซ่อม ปรับปรุง และแกไขขั้นต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง
๒.๔.๔ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๔.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานตัดผม

๒.๖.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๖.๒ ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
๒.๖ ๓ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๖.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานพัสดุ

๒.๗.๑ รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
๒.๗.๒ เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
๒.๗.๓ ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และทำความสะอาดคลัง
๒.๗.๔ ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานภาพ
๒.๗.๔ การจัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแกไขให้ทันสมัย
๒.๗.๖ รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนเพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดหาพัสดุ
๒.๗.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่เว็บไซต์กองบิน ๓

กองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments