เลื่อนสอบท้องถิ่นไม่มีกำหนด


ฝากประชาสัมพันธ์

เลื่อนสอบท้องถิ่นไม่มีกำหนด

ลิงค์: https://ehenx.com/14967/ หรือ
เรื่อง:


เลื่อนสอบท้องถิ่นไม่มีกำหนด

ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2546 โดยกำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2546 และจะประกาศกหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นั้น

เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 9 การเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์สว่นวรวม กรณ๊ที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยวะเวลามากกว่าปกติ ประกอบกับ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข มีจำนวนผู้ติดเชืื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมาก เชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็ฯหลายสายพันธุ์ และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย จึงมีการกำหนดมาตรการที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล ลดการรวมกลุ่มของบุคคล เพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน พร้อมกับควบคุมการระบาดให้ได้อย่างรวดเร็ว ลดการรวมกลุ่มของบุคคล เพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน พร้อมกับควบคุมการระบาดให้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าสอบรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ต้องดำเนินการภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรการป้องักนโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 ข้อ 15 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 ข้อ 15 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 ข้อ 15 และประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน่ส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 6 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จึงมีมติเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และเลื่อนการประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบทางเว็บไซต์ www.dlaapplicant2564.com ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564

นายคำรณ โกมลศุภิกจ
ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments