ประกาศกระทรวงศึกษา Work from home


ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงศึกษา Work from home

ลิงค์: https://ehenx.com/14943/ หรือ
เรื่อง:


ประกาศกระทรวงศึกษา Work from home

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดและในกำกับปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัตงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำการไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

เนื่องจาก ขณะสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคหลายจังหวัด รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร อีกทั้งนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้นจากข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการได้มีความตระหนักและห่วงใยในสวัสดิภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อ 1 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัตงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ และให้ใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนนวและจำกัดการเคลื่นอย้ายการเดินทางของบุคลากรรวมทั้งจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เพื่อให้สามาราถติดต่อได้ตลอดเวลา

1.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ที่ต้องเดินทางโดยวิธีการขนส่งสาธารณะให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอย่งยิ่งและผู้บริหารของหน่วยงานสั่งให้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อ 2 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับการมอบหายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยให้มากที่สุด เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นพิจารณาอนุญาตให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานได้ โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564

 

แหล่งที่มา

Comments

comments