กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -29 ก.ค. 2563 รวม 14 อัตรา,

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -29 ก.ค. 2563 รวม 14 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่"

ลิงค์: https://ehenx.com/9818/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นายช่างรังวัด,นายช่างเครื่องกล,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์,นักธรณีวิทยา,
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. – 29 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการอุตสาหกรรม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสิ่งแวดล้อมประเภท : อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างรังวัด

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักธรณีวิทยา

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการอุตสาหกรรม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางการจัดการอุตสาหกรรม หรือทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


นายช่างรังวัด

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


นายช่างเครื่องกล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล


นายช่างเทคนิค

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ


นักธรณีวิทยา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการอุตสาหกรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์งานด้านอุตสาหกรรม การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนการบริหารจัดการอุตสาหกรรมตั้งแต่กระบวนการจัดหาและ จัดการวัตถุดิบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติงานด้านศึกษาวิจัย กำกับดูแล และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้คำแนะนำในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างรังวัด

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังวัดและงานคำนวณ เพื่อหาระยะ ระดับ มุมพื้นที่ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่าง ๆ จัดทำบันทึกข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการรังวัด การทำแผนที่ต่าง ๆ โดยอาศัย ข้อมูล จากการรังวัด ด้วยกล้องประมวลผลรวม เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรืออากาศยานไร้คนขับ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องกล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อมประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยวิศวกรเหมืองแร่ ในการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่ และการแต่งแร่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบการเหมืองแร่ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการทำเหมืองแร่ การแต่งแร่ การอนุญาต การจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วยในการติดตาม ตรวจสอบกำกับดูแล การดำเนินงานของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ช่วยวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างแร่ โลหะ โลหะผสม การตรวจสอบสภาพตัวอย่างก่อนการทดสอบ การลงทะเบียนตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบ การจัดทำรายงานผลการทดสอบ การจัดเก็บตัวอย่างที่ทำการทดสอบแล้วอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดเก็บ เบิกจ่าย ตรวจสอบวัสดุวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักธรณีวิทยา

ปฏิบัติหน้าที่ สำรวจ ศึกษา วิจัย ทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้านธรณีวิทยาแหล่งแร่
ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี เพี่อจัดทำรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยาและศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรณี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพื้นฐานต่าง ๆ ใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการอุตสาหกรรม

  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม
  • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
  • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ การจัดการสิ่งแวดล้อม


นายช่างรังวัด

ความรู้เกี่ยวกับงานรังวัด การทำแผนที่ การอ่านแผนที่


นายช่างเครื่องกล

ความรู้เกี่ยวกับงานช่างเครื่องกล


นายช่างเทคนิค

ความรู้เกี่ยวกับงานเทคนิคเหมืองแร่


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์


นักธรณีวิทยา

  • ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา
  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติแร่ พ.ศ.2560 และ กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. – 29 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments