กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ 12 พ.ค. -18 พ.ค. 2563

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ 12 พ.ค. -18 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบ

"กรมสรรพสามิต"

ลิงค์: https://ehenx.com/7069/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี,เชียงใหม่,พังงา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ค. – 18 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพสามิต มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


พนักงานประจำสำนักงาน

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


พนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเทคนิค

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ช่างกลโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง หรือ
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวรกรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมการผลิต เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล เครื่องมือกลและซ๋อมบำรุง ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง โยธา สำรวจ หรืออนุปริญญหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

พนักงานประจำสำนักงาน

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน และ
 4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office

พนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างเทคนิค

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบตารางคำนวณปริมาตรของเรือบรรทุกน้ำมัน รถยนต์บรรทุกน้ำมัน หรือแอลกอฮอล์และภาชนะเก็บผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 2. การตรวจวัดถังเก็บผลิตภัณฑ์น้ำมัน เรือบรรทุกน้ำมัน การตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ถังสุรา ถังบรรจุเบียร์
 3. การติดตั้งเครื่องหมายรับรองภาชนะบรรจุน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 4. ตรวจสอบมาตรวัดระดับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ พร้อมด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ
 5. จัดทำทะเบียนประวัติภาชนะบรรจุน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เรือบรรทุกน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 6. ตรวจสอบปริมาตรความจุของถังบรรจุน้ำสุราของโรงงานสุราและถังบรรจุน้ำเบียร์ของโรงงานผลิตเบียร์และตรวจสอบปริมาตรความจุของภาชนะน้ำสุรา และเบียร์ชนิดต่างๆ และลักษณะของภาชนะหรือรูปแบบและรูปทรงต่างๆ
 7. จัดทำบัญชีพร้อมดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการตรวจสอบทางด้านเทคนิค
 8. ให้บริากรงานทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการเอกชนที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีโดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตและปริมาตรความจุของภาชนะบรรจุน้ำสุราและเบียร์ชนิดต่างๆ

พนักงานประจำสำนักงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษรรหัสต่างๆ ที่เกี่ยว้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานสารบรรณ อิเลคทรอนิกส์ เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบรวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานการเงินและบัญชี

 

วิชาที่สอบ

นายช่างเทคนิค

 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเครื่องมือวัดและหรือมาตรฐานวัดภาชนะบรรจุกรมสรรพสามิต
 • การคำนวณปริมาตรภาชนะรูปทรงเรขาคณิต

พนักงานประจำสำนักงาน

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

พนักงานการเงินและบัญชี

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

วิธีการสมัครงาน กรมสรรพสามิต :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 – 18 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพสามิต

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments