กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 8 พ.ค. -23 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

"กรมควบคุมมลพิษ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6823/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงาด้านธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมควบคุมมลพิษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ค. – 23 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ปฏิบัติงาด้านธุรการ

จำนวน :1 ตำแหน่ง

ประเภท :ลูกจ้างเหมาบริการ

เงินเดือน :12,285 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปฏิบัติงาด้านธุรการ

1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายพาณิชย์การทุกสาขา
3. ชาย/หญิง อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรค
สังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก
จากราชการเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าภายใน – ภายนอก หน่วยงาน อย่างน้อย ๓๐๐ ฉบับ/เดือน
2. ออกเลขหนังสือภายใน – ภายนอก หน่วยงาน อย่างน้อย ๓๐๐ ฉบับ/เดือน
3. ส่งเอกสารภายใน ? ภายนอก หน่วยงาน อย่างน้อย ๓๐๐ ฉบับ/เดือน
4. พิมพ์หนังสือรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง (หนังสือที่มี ๓ ช่อง) 5 ชิ้น/เดือน
5. พิมพ์หนังสือรายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 5 ชิ้น/เดือน
6. พิมพ์ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ๑๐ ชิ้น/เดือน
7. ลงสมุดบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมน าไปส่งที่ฝ่ายการคลังและพัสดุ/สลก. 5 ชิ้น/เดือน
8. สำเนาหนังสือตามข้อ ๒.๒, ๒.๓ และ ๒.๔ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 5 ชิ้น/เดือน
9. แจ้งเวียนหนังสือราชการภายใน ? ภายนอก หน่วยงาน อย่างน้อย ๑๐๐ ฉบับ/เดือน
10. แจ้งเวียนหนังสือราชการภายใน – ภายนอก หน่วยงาน เข้าแฟ้มเสนอ ผอ.ส่วนใน กจส. อย่างน้อย ๑๐ ฉบับ/เดือน
11. สแกนหนังสือภายนอกหน่วยงานเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
12. ติดต่อประสานงานภายใน – ภายนอก หน่วยงาน อย่างน้อย ๑๐๐ ฉบับ/เดือน
13. สนับสนุนงานงบประมาณและงานพัสดุ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 11 กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 23 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือส่งเอกสารการสมัครทาง Email : nuttaya.n2535@gmail.com ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฐธยาน์ อุดม ฝ่ายบริหารทั่วไป [nuttaya.n2535@gmail.com] กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย [nuttaya(dot)n2535@gmail.com] กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 0-2298-2395

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments