มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 ต.ค. -26 ต.ค. 2561 รวม 85 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลิงค์: https://ehenx.com/928/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม85อัตรา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักตรวจสอบภายใน,บุคลากร,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,วิศวกรโยธา,วิศวกรไฟฟ้า,อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 85
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ต.ค. – 26 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 7 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

นักวิชาการศึกษา
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราค่าจ้าง 18,000-21,000 บาท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

นักตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

บุคลากร
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

วิศวกรโยธา
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

วิศวกรไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาจารย์
จำนวน 62 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาอก/โท
อัตราค่าจ้าง 22,750-33,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาตรี วิทยาศษสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศษสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นักวิชาการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิศซกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศษสตร์การกีฬา ทุกสาขาวิชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจการจัดการระบบสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นักตรวจสอบภายใน

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา พาณิชยศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีทางด้าน IT

บุคลากร

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

นิติกร

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

วิศวกรโยธา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์

ดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งวิชาการ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่กองบรหารงานบุคคล และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 36 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 – 26 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ต.ค. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments