มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ย. -15 พ.ย. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ย. -15 พ.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

"มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา "

ลิงค์: https://ehenx.com/5731/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ย. – 15 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ครั้งที่ 2/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา และ
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ
 3. มีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษาในสาระการเรียนรู้ด้านพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียนสาธิต อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
 4. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร
สาขานาฎศิลป์ไทย
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองสาขานาฎศิลป์ไทย และ
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ
 3. มีประสบการณ์ปฏิบัติการสอบระดับประถมศึกษาในสาระการเรียนรู้ด้านนาฎศิลป์ไทยในโรงเรียนสาธิตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
 4. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ดังนี้

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน)
  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  2. การบริหารงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  3. ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและต่างประเทศ
 2. ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการให้เหตุผล (30 คะแนน)
  1. ด้านการคิดคำนวณโดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหา เชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ
  2. ด้านเหตุผลโดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง
 3. ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย (30 คะแนน)
  1. ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ
  2. ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
 4. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (10 คะแนน)
  โดยวิธีการสอบข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)


ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)

 1. สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
 2. สอบปฏิบัติการสอนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (50 คะแนน)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. – 15 พ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments