กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ต.ค. -19 ต.ค. 2561 รวม 81 อัตรา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ต.ค. -19 ต.ค. 2561 รวม 81 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลิงค์: https://ehenx.com/930/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม81อัตรา,พนักงานนโยบายและผนงาน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานประจำสำนักงาน,(พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยERT)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ต.ค. – 19 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปเพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team: ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ทดแทนอัตราว่างและที่จะว่างต่อไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย
จำนวน 19 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430-13,800 บาท

ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT)
จำนวน 12 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการ เพื่อทดแทนอัตราว่างและที่จะว่างต่อไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานนโยบายและแผนงาน
จำนวน 11 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430-13,800 บาท

ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน 20 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 9 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280-13,800 บาท

ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
จำนวน 20 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430-13,800 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงารนโยบายและแผนงาน

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาดังนี นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ สารสนเทศศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ และภาษาวรรณคดี

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา ดังนี้ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ อุตุวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ นิติศษสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ สารสนเทศศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ และ ภาษาวรรณคดี

พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือ
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
 4. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองทุกสาขาวิชา

พนักงานประจำสำนักงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 4. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือบริษัทห้างร้านมาแสดงด้วย และ
 4. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 19 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ต.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments