มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ธ.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ธ.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์: https://ehenx.com/1521/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,ครู
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ครั้งที่ 1/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(3) อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร

ครูผู้ช่วย

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองสาขาวิทยาศาสตร์ /พลศึกษาและสุขศึกษา /สังคมศึกษา/ภาษาไทย
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(3) มีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษาในสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์/พลศึกษาและสุขศึกษา /สังคมศึกษา/ภาษาไทย ในโรงเรียนสาธิต อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
(4) อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานด้านบริการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่งหนังสือ ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐานหนังสือ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ไดรับมอบหมาย

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร ใช้สื่อและเทคนิคการสอนเสริมพัฒนาเด็กด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษาและพัฒนาตนเอง
เพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ดังนี้ 6.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน) (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2537 (2) การบริหารงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (3) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและต่างประเทศ 6.1.2 ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการให้เหตุผล (30 คะแนน) (1) ด้านการคิดคำนวณโดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ (2) ด้านเหตุผลโดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง 6.1.3 ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย (30 คะแนน) (1) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ (2) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 6.1.4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)(1) ทดสอบในเรื่องความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) 6.3.1 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 6.3.2 สอบปฏิบัติ (50 คะแนน) – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สอบปฏิบัติการจัดพิมพ์หนังสือราชการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel – ตำแหน่งครูผู้ช่วย สอบปฏิบัติการสอนการจัดประสบการณ์เรียนรู้

ครูผู้ช่วย

ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ดังนี้ 6.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน) (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2537 (2) การบริหารงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (3) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและต่างประเทศ 6.1.2 ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการให้เหตุผล (30 คะแนน) (1) ด้านการคิดคำนวณโดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ (2) ด้านเหตุผลโดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง 6.1.3 ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย (30 คะแนน) (1) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ (2) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 6.1.4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) 6.3.1 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 6.3.2 สอบปฏิบัติ (50 คะแนน) – ตำแหน่งครูผู้ช่วย สอบปฏิบัติการสอนการจัดประสบการณ์เรียนรู้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments