กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -31 ต.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานคุมประพฤติ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ

“กรมคุมประพฤติ

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -22 ต.ค. 2557  นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยนักวิจัย

“กรมการแพทย์ เ

Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -21 ต.ค. 2557  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) (ด้านเซรามิก) (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

“กรมวิทยาศาสตร

Read more

ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. กรณีพิเศษฯ 10 -28 พ.ย.57 และ 16 มี.ค.-3 เม.ย.58  รับสมัครสอบสอบภาค ก. สำหรับผู้สอบผ่านภาค ข.แล้ว

“ภาค ก. ก.พ. เ

Read more
Link