Categories
โอน/ย้าย/เลื่อน

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ม.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/16152/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการสถิติ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2565
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยนกรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปคุสัตว์ 

เรื่อง รับโอนข้าราชการ

ด้วยกรมปคุสัตว์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการอื่น ที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง มาแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน ๙ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกร

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการสถิติ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ตำแหน่งเศรษฐกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๓
สังกัดกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปคุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ปฏิบัติงานที่กรมปคุสัตว์ กรุงเทพๆ)
๒. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปฏิบัติงานที่กรมปคุสัตว์ กรุงเทพฯ) รวม ๒ ตำแหน่ง ได้แก่
๒.๑ ตำแหน่งเลขที่ ๗๖๘ (กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ)
๒.๒ ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๖ (กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๓. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ) รวม ๒ ตำแหน่ง ได้แก่
๓.๑ ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๗
๓.๒ ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๐๗
๔. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ) รวม ๒ ตำแหน่ง ได้แก่
๔.๑ ตำแหน่งเลขที่ ๙
๔.๒ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑
๕. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง (ปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ) รวม ๒ ตำแหน่ง ได้แก่
๕.๑ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๘ (กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง)
๕.๒ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๙ (กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง)
๕.๓ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๖ (กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ)
๕.๔ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๕ (กลุ่มบัญชี)
หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ปรากฏตามแบบบรรยายลักษณะงานแนบท้ายประกาศ
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอโอน
๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ ไม่เป็นผู้อยูในระหว่างการถูกลงโทษ หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา
๒.๓ เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒.๔ เป็นผู้ที่ไมอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนกรณีลาศึกษาต่อ
๒.๕ เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะโอนได้ทันทีโดยไม่มีข้อผูกมัดกับส่วนราชการต้นสังกัด
๒.๖ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน กรมปศุสัตว์  :

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอนสามารถติดต่อสอบถาม หรือยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอโอนตามแบบฟอร์ม ของกรมปคุสัตว์พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 – 17 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026434444

ต่อ 2131-3

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

Comments

comments