Categories
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายงานพิเศษ

กรมสรรพากร เลื่อนสอบบรรจุข้าราชการไม่มีกำหนดป้องกันโควิด-19

กรมสรรพากร

"กรมสรรพากร "

ลิงค์: https://ehenx.com/6427/ หรือ
เรื่อง: เลื่อนสอบบรรจุข้าราชการไม่มีกำหนดป้องกันโควิด-19


กรมสรรพากร เลื่อนสอบบรรจุข้าราชการไม่มีกำหนด ป้องกันโควิด-19

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมสรรพากรประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 3 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้สมัครสอบรวมจำนวน 12,844 คน และกรมสรรพากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยจะทำการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากการที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่กำหนดมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง กรมสรรพากรจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐาน ของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

กรมสรรพากรจึงขอเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของทั้ง 6 ตำแหน่งดังกล่าว จากเดิมสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 โดยเลื่อนวันสอบข้อเขียนออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป โดยกรมสรรพากรจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน และจะประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เลื่อนสอบบรรจุข้าราชการไม่มีกำหนด ป้องกันโควิด-19

 

เลื่อนสอบบรรจุข้าราชการไม่มีกำหนด ป้องกันโควิด-19

 

Comments

comments