Categories
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น.คาดประกาศรับมีนาคม2563สำรวจอัตราว่างทำความตกลงโครงสร้างข้อสอบกับก.พ.

สอบท้องถิ่น

"สอบท้องถิ่น "

ลิงค์: https://ehenx.com/5984/ หรือ
เรื่อง: เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น.คาดประกาศรับมีนาคม2563สำรวจอัตราว่างทำความตกลงโครงสร้างข้อสอบกับก.พ.


สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบท้องถิ่นคาดประกาศรับมีนาคม 2563 สำรวจอัตราว่างทำความตกลงโครงสร้างข้อสอบ กับ ก.พ.

คำชี้แจงของผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ก.สถ. และ ก.กลาง จะเร่งดำเนินการจัดให้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่สอบได้น้อยไม่เพียงพอต่อตำแหน่งที่ว่าง ภายในเดือนมกราคม 2561 ตามมติ ครม. ได้กำหนดให้ ก.พ. ดำเนินการจัดทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ให้กับหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น แต่เพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอทำความตกลงกับ ก.พ. เพื่อให้ ก.กลาง หรือ ก.สถ. ดำเนินการจัดสอบภาค ก. ในปี 2563 นี้เอง แต่จะปรับหลักเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการจัดสอบของ ก.พ.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความเห็นของผู้ร้อง ขอให้ ก.สถ. และ ก.กลาง ได้เร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว และค้นหาแนวทางเพื่อให้สามารถสรรหาบุคคลมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ครบถ้วนโดยเร็วต่อไปและพิจารณาใช้วิธีสอบคัดเลือกเป็นกรณีพิศษสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตกค้างมาจากการจัดสรรอัตราตำแหน่งของกรมส่งเสริมการปกครงอท้องถิ่นเอง เนื่องจากครูผู้ดูแลเด็กเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะงานพิเศษกว่า ครูประเภทอื่น เพราะต้องดูแลเด็กเล็กมิใช่มีหน้าที่เพียงแต่การสอนเท่านั้น แต่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่การรับ-ส่งเด็ก การดูแลความปลอดภัยของเด็ก การดูแลเรื่องอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นมโรงเรียน) การจัดทำแผนการศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบทำให้สถิติการสอบที่ผ่านามาสอบผ่านเกณฑ์ได้จำนวนน้อยมาก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น.คาดประกาศรับมีนาคม 2563 สำรวจอัตราว่างทำความตกลงโครงสร้างข้อสอบ กับ ก.พ.

 

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น.คาดประกาศรับมีนาคม 2563 สำรวจอัตราว่างทำความตกลงโครงสร้างข้อสอบ กับ ก.พ.

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | ประกาศ 1 |

Comments

comments