Categories
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เรียกตัวรอบ3ระวังเปิดสอบฟ้าผ่า

สอบท้องถิ่น

"สอบท้องถิ่น "

ลิงค์: https://ehenx.com/6117/ หรือ
เรื่อง: เรียกตัวรอบ3ระวังเปิดสอบฟ้าผ่า


สถ.เรียกตัวรอบ 3

เรื่อง เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเรียนว่า จากการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ปรากฎว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัว (ตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งในตำหน่งที่สอบได้ และกลุ่มภาค/เขต ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

โดยกำหนดให้มารายงานตัวในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำหรับรายละเอียดตำแหน่งและลำดับที่เรียกรายงานตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เป็นไปตาม "บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3" ที่จะประกาศนี้ โดยขอให้ผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งและลำดับตามบัญชีเรียกมารายงานตัวดังกล่าว ได้มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสาถนที่ตามที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ (จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายชุดสุภาพและให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าาที่ของรัฐ มาแสดงเพื่อรายงานตัวด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

Comments

comments