กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17093/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕) )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท (สวพ.๕) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเสือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราซการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตร เขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท (สวพ.๕) กรมวิขาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาตรี หรือเทียบได้!ม่ตํ่ากว่านี้ ลาชาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

ร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการ เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ด้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการ
เกษตร การควบคุมตามกฎหมาย ที่กรมรับผิดชอบ การบริการ
วิชาการ การผลิตพันธ์พืช เป็นต้น และปฏินัตหน้าที่อื่นที่ ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานด้านระบบงาน คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับงานจัดการ ระบบฐานข้อมูล งานวิจัยและ พัฒนา หรืองานบริการ หรืองาน บริหารจัดการของกรมวิชาการ เกษตร จัดการระบบข้อมูล เผยแพร่ด้าน Web site ของกรมวิชาการเกษตร บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

การประเมิน ครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การเกษตรและห้องปฏิบัติการ ด้านการเกษตร
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตร
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
๓. ความถูกต้องของงาน
๔. การบริการที่ดึ


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

การประเมิน ครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การจัดการข้อมูล
๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตร
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ
๓. การสืบเสาะหาข้อมูล
๔. ความถูกต้องของงาน
๕. การบริการที่ดี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 – 17 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments