Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ย. -18 พ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15640/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ย. – 18 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : เฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพยาบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพยาบาล

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลชั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย ทาง ร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไวิในด้านการ รักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟินฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวช้อง


เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ชึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 – 18 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments