กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17092/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานพระธรรมนูญทหาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานพระธรรมนูญทหาร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

ด้วยสำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา รายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

๑.๒.๘.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
๑.๒.๘.๒ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
๑.๒.๘.๓ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๑.๒.๘.๔ สามารถปฏีบ้ติงานนอกเวลาราชการได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

๑.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง และสถานที่อื่นๆ ที่กำหนด
๑.๒.๒ ปฏิบัติงานด้านธุรการ รับ – ล่ง หนังสือราชการ เอกสารและพัสดุ
๑.๒.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล รักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๔ จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบ หนังสือเวียน จัดเตรียมข้อมูลการประชุม
๑.๒.๕ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ ของทางราชการ
๑.๒.๖ จัดทำข้อมูลและรายงานทางระบบสารสนเทศของทางราชการ
๑.๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ

ขอบเขตวิชาพื้นฐานความรู้และวิชาเฉพาะตำแหน่ง แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย, ความรู้ทั่วไป, ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวก และคำอธิบาย และที่แก้ไข เพิ่มเดิม และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๗.๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ และมีสิทธิเข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และทางเว็บไซต์ http://oja.rtarf.mi.th โดยคัดเลือกผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและเช้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามลำดับคะแนนไว้จำนวน ๖ คน
๗.๓ การสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยการพิจารณา ในเกณฑ์ ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย บุคลิกลักษณะ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพ และจริยธรรม การทดสอบตัวอย่างงาน และการทดสอบด้วยสถานการณ์จำลอง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่ธุรการกำลังพล

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) อาคาร ๔ ชั้น ๘ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025756327

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments