สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/17091/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มิ.ย. – 23 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใบข้อ ๕ ของประกาศ คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๖๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเถือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหา และเถือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือ ทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัสกลุ่มวิชาของสถานศึกษา ที่เปิดรับ ดังนี้
๒.๒.๑.๑ ครูกลุ่ม วิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง รหัสวิชา ๒๐๖ จำนวน ๑ อัตรา มีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป็(ไฟฟ้า)/ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้าและการไฟฟ้าศึกษา/ไฟฟ้าและเมคคาทรอนิกส์
๒.๒.๑.๒ ครูกลุ่ม วิชาการตลาด รหัสวิชา ๓๐๕ จำนวน ๑ อัตรา มีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการตลาด/การชาย/ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจด้าปลิก/การจัดการทั่วไป(การตลาด)/ธุรกิจศึกษา (การตลาด)/การโฆษณา
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบอาชีพครูตามที่คุรุสภาออก ให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแช่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแช่งขัน ที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ชาดแคลน มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียน การสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่แสดงใน การประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เฟ้อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับทำสัญญาจ้าง (กรณีรับสมัครกลุ่บ สาขาวิชาขาดแคลน ๗๒ สาขาวิชา)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 – 23 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments