ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2565 รวม 18 อัตรา,

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2565 รวม 18 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

ลิงค์: https://ehenx.com/16971/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง,ช่างสี,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานขับรถทุ่นแรง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,800
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ด้วย ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปของ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๘ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างกลโรงงาน

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13250-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างโลหะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13250-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13250-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13250-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13250-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างสี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13250-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13250-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานขับรถทุ่นแรง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างกลโรงงาน

1) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


ช่างโลหะ

1) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม, สาขาวิชาช่างโลหะรูปพรรณ, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง, สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด

1) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

1) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชายานยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
2) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

1) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชายานยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
2) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


ช่างสี

1) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา
2) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


พนักงานคอมพิวเตอร์

1) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


พนักงานขับรถทุ่นแรง

1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชายานยนต์, สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างกลโรงงาน

๑. ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอื่น ๆ และบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ประจำโรงงาน ตลอดจนอุปกรณ์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๔. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างโลหะ

๑. สร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะ รูปพรรณต่าง ๆ
๒. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และรื้อถอน สิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๓. กำกับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๔. วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๔. ควบคุมคุณภาพของการผลิต
๖. ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน
๗. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๙. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด

๑. ประกอบและติดตั้งชุดเครื่องให้ทางสูง โครงเครื่องปิดท้ายและลั่นไก
๒. ประกอบและติดตั้งเครื่องส่าย ชุดเครื่องผ่อนอาการสะเทือน
๓. ประกอบและติดตั้งชุดคานแก้เอียง ชุดคานขาหยั่ง
๔. ประกอบและติดตั้งรถบรรทุก เครื่องยิงลูกระเบิด
๕. ประกอบและติดตั้งเครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง
๖. จัดปรับระบบต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน
๗. เป็นเจ้าหน้าที่ทดสอบปืนในสนาม
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ เกี่ยวกับช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิดภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๙. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิดในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

ด. ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบเครื่องยนต์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๔. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

๑. ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบยานพาหนะ และเครื่องทุ่นแรง ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรงภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๓. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชายานยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


ช่างสี

๑. พ่นทราย ขัดล้าง ทาหรือพ่นสี รถ เรือ อากาศยาน และยานพาหนะต่าง ๆ
๒. ทาหรือพ่นสี เคลือบผิวและขัดเงา เครื่องประดับ เครื่องใช้ประจำสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
๓. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสี
๔. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างสี
๕. ตรวจและทดสอบงานช่างสีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๖. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสี ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๘. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. ติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
๓. นำข้อมูลเข้าและออก จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ซ่อม ปรับปรุง และแกไขขั้นต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุม ของผู้บังคับบัญชา
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานขับรถทุ่นแรง

๑. ขับรถทุ่นแรงขนาดเบา กลาง หนัก และรถกิจการอื่นที่มีขนาดเดียวกัน
๒. ตรวจ ดูแล รักษา ปรนนิบัติบำรุงสิ่งอุปกรณ์!นความรับผิดชอบตามระยะเวลา และแก้ไขเหตุขัดข้อง เบื้องต้น
๓. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

ช่างกลโรงงาน

ภาควิชาการ (๑00 คะแนน)
วิชาพื้นฐาน (๔๐ คะแนน)
๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๔๖๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๔๒
๓. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๔๔๔
๔. มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
๔. กิจกรรม ๔ ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. ภาษาอังกฤษ ม.ด้น ฉบับสมบูรณ์ โดย สิรินัทธี ภิญโญ, บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
๗. ทฤษฎีเครื่องมือกล ผู้แต่ง บุญธรรม ภัทราจารุกุล, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั้น จำกัด (มหาชน), พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๔๖๒
๘. โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (Basic NC Program) ผู้แต่ง สมบัติ ชิวหา, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั้น จำกัด (มหาชน), พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๔๖๔
๙. ชก.๔๐๑ เครื่องมือกลทั่วไป งานกัด ผู้แต่ง ศุภชัย รมยานนท์ ฉวีวรรณ รมยานนท์, บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๔๓๔
การสอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
๑. การใช้งานเครื่องกลึง (Turning Operation) ในการสร้างชิ้นงานตามแบบ (Drawing)
๒. อ่านแบบเครื่องกล
๓. การใช้เครื่องมือวัดละเอียด และใช้เครื่องมือกล
๔. การบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC


ช่างโลหะ

ภาควิชาการ (๑๐๐ คะแนน)
วิชาพื้นฐาน (๔๐ คะแนน)
๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๔๖๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเดิม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๔๒
๓. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๔๔๔
๔. มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
๔. กิจกรรม ๔ ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ โดย สิริบัทธี ภิญโญ, บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
๗. งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ผู้เรียบเรียง สุเทพ นุชิต ค.อ.ม.(เครื่องกล), บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
๘. กระบวนการเชื่อม ผู้เรียบเรียง ดร.วิทยา อินทร์สอน, บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
๙. วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน โดย วิฑูรย์สิมะโชคดี วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., พิมพ์ครั้งที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๕
การสอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
๑. การวัดและตัดเหล็กชนิดต่าง ๆ
๒. การเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส (เข้ามุม ๔๕ องศา)
๓. การตัดโลหะชนิดต่าง ๆ
๔. การเจียรไนแต่ง เก็บความเรียบร้อย
๕. การตัดแก๊ส


ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด

ภาควิชาการ (©๐๐ คะแนน)
วิชาพื้นฐาน (๔๐ คะแนน)
๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ และฉบับแก็ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๓. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาซีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
๔. มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
๕. กิจกรรม ๕ ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ โดย สิรินัทธื ภิญโญ, บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
๗. ทฤษฏีเครื่องมือกล ผู้แต่ง บุญธรรม ภัทราจารุกุล, บริษัท ซีเอ็ดยูเคจั่น จำกัด (มหาชน), พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒
๘. โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (Basic NC Program) ผู้แต่ง สมบัติ ชิวหา, บริษัท ซีเอ็ดยูเคจั่น จำกัด (มหาชน), พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔
๙. ชก.๔๐๑ เครื่องมือกลทั่วไป งานกัด ผู้แต่ง ศุภชัย รมยานนท์ ฉวีวรรณ รมยานนท์, บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕
การสอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
ด. พื้นฐานการฟิกเครื่องมือกล
๒. การใช้เครื่องมือวัด และเครื่องจักรกล


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

ภาควิชาการ (๑๐๐ คะแนน)
วิชาพื้นฐาน (๔๐ คะแนน)
๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเดิม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๓. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาขีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
๔. มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
๕. กิจกรรม ๕ ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ โดย สิรินัทธี ภิญโญ, บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
๗. งานไฟฟ้ารถยนต์ เรียบเรียงโดย ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั้น จำกัด, ๒๕๔๕
๘. งานเครื่องล่างรถยนต์ เรียบเรียงโดย ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั้น จำกัด, ๒๕๔๐, ๒๕๔๖
การสอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
๑. การซ่อมเครื่องยนต์เบนชิน และดีเซล
๒. การซ่อมระบบไฟแสงสว่างของรถยนต์
๓. การปรนนิบัตรบำรุงรักษารถยนต์


ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

ภาควิชาการ (๑๐0 คะแนน)
วิชาพื้นฐาน (๔๐ คะแนน)
๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ และฉบับแกไขเพิ่มเดิม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๓. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
๔. มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
๕. กิจกรรม ๕ ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ โดย สิริบัทธึ ภิญโญ, บริษัท ไอดีขี พรีเมียร์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
๗. งานไฟฟ้ารถยนต์ เรียบเรียงโดย ประสานพงษ๎ หาเรือนชีพ, บริษัท ซีเอ็ดยูเคจั่น จำกัด, ๒๕๔๕
๘. งานเครื่องล่างรถยนต์ เรียบเรียงโดย ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, บริษัท ชีเอ็ดยูเคจั่น จำกัด, ๒๕๔๐, ๒๕๔๖
การสอบภาคปฏิบัติ (๕0 คะแนน)
๑. ถอดประกอบผ้าเบรก
๒. ถอดประกอบและเป่าทำความสะอาดกรองอากาศ
๓. ถอดเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง


ช่างสี

ภาควิชาการ (๑๐๐ คะแนน)
วิชาพื้นฐาน (๔๐ คะแนน)
๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ และฉบับแก่ไขเพิ่มเดิม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๓. พระราชบัญญติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
๔. มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
๕. กิจกรรม ๕ ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. ภาษาอังกฤษ ม.ด้น ฉบับสมบูรณ์ โดย สิรินัทธี ภิญโญ, บริษัท ไอดีขี พรีเมียร์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
๗. เทคนิคงานสี โดย ประณต กุลประสูตร, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐
๘. งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ ผู้แต่ง ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน), พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙
๙. เทคโนโลยีงานสี โดย ผศ.ดำเนิน คงพาลา, สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
การสอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
๑. พื้นฐานงานสี
๒. การเตรียมชิ้นงาน สำหรับพ่นรองพื้น เช่น การทำความสะอาด, การเตรียมก่อนพ่นสิ, การพ่นพื้นกันล่อนและกันสนิม, การโป้วชิ้นงาน ขัด และรองพื้น


พนักงานคอมพิวเตอร์

ภาควิชาการ (๑00 คะแนน)
วิชาพื้นฐาน (๔๐ คะแนน)
๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ และฉบับแกไขเพิ่มเดิม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๓. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาฃีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
๔. มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
๕. กิจกรรม ๕ ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ โดย สิรินัทธี ภิญโญ, บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
๗. Microsoft Office ๒๐๑๖ ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง (Word, Excel และ PowerPoint), ผู้เขียน สุธีร์ นวกุล, บริษัท ซีเอ็ดยูเคขั้น จำกัด, ๒๕๖๐
๘. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย อนรรฆนงค์ คุณมณี, บริษัท เอส.พี.ซี.บุ๊คส์ จำกัด, พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๗
๙. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร (Computer Networks and Communications) โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, บริษัท ซีเอ็ดยูเคขั้น จำกัด, ๒๕๕๒
การสอบภาคปฏิบัติ (๕0 คะแนน)
๑. ความถนัดการใช้ Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint)
๒. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
๓. ลงโปรแกรม Windows


พนักงานขับรถทุ่นแรง

ภาควิชาการ (๑๐๐ คะแนน)
วิชาพื้นฐาน (๔๐ คะแนน)
๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเดิม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๓. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
๔. มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
๕. กิจกรรม ๕ ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ โดย สิรินัทธี ภิญโญ, บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
๗. งานเครื่องยนต์ เรียบเรียงโดย ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, บริษัท ฃีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, ๒๕๔๖
๘. งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น เรียบเรียงโดย บรรเจิด เปาจีน, บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖
การสอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
–    การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของเครื่องยนต์เบื้องต้น
–    การปรนนิบัติบำรุงเครื่องยนต์
–    ทดสอบการขับขี่และการยกสิ่งของ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ  :

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่ายจิรวิชิตสงคราม ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.036785970

ถึง 9 ต่อ 3635

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments