กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16970/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมกิจการผู้สูงอายุ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อขัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ผู้สูงอายุ จำนวน ๔ อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปบี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชี

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักพัฒนาสังคม

๑.งานบริหารทั่วไปได้แก งานธุรการการจัดทำทะเบียนข้อมูลองค์การด้านผู้สูงอายุโครงการที่ขอรับการสนับสบุน จากกองทุนผู้สูงอายุ และการขอกู้ยืมเงินทุนบระกอบอาชีพ
๒.จัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์
๓. การตรวจสอบ สรุป วิเคราะห์โครงการที่องค์การด้านผู้สูงอายุขอรับการสนับสบุน และการกู้ยีมเงินทุน ประกอบอาชีพ ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสบุน และกู้ยีมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
๔. ประเมินผลโครงการ สรุป ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานการดำเนินงาบโครงการที่ได้รับอนุมัติติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการและเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ
๕. ปฏิบ้ตการร่วมกันหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนผู้สูงอายุ
๒. เสนอแนะแผนบริหารเงิน และทรัพย์สินของกองทุนผู้สูงอายุ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุเพี่อพิจารณา
๓. บริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ
๔. จัดทำบัญชีเพื่อบันทึกรายงานรับ – จ่ายเงิน และรายงานการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
๕. จัดทำงบแสดงฐานะการเงินของกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติทราบ และจัดส่งให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
๖. จัดทำประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินกองทุนผู้สูงอายุ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
๓1. ปฏิบัติการร่วมกันหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

๑. จัดทำโครงการและแผนการระดมทุนเพี่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
๒. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพี่อนำเงินสมทบเช้ากองทุนผู้สูงอายุ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. สรุปแนวทางการระดมทุน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในด้านการระดมทุน
๔. จัดประชุมผู้แทนหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน
๕. จัดกิจกรรมเพี่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกองทุนผู้สูงอายุและสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นส่วนร่วม กับกองทุนผู้สูงอายุ
๖, ปฏิบัติการร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักพัฒนาสังคม

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน
๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
. ๓) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก(ขเพิ่มเดิม
๔) สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ และกองทุนผู้สูงอายุ
๕) สถานการณ์ผู้สูงอายุ และระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
๖) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุ
๗) พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกัเ.ขเพิ่มเดิม
๘) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัดิงานด้านพัฒนาสังคม ด้านผู้สูงอายุและที่เกี่ยวข้อง
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
(เฉพาะผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเชียน)
– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ แนวคิด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน
๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเดิม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๖๕๖๖ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม
๓) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม
๔) สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ และกองทุนผู้สูงอายุ
๕) สถานการณ์ผู้สูงอายุ และระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
๖) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิน้ติงานด้านการเงินและบัญชี
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
(เฉพาะผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน)
– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์ และการแก้!ขปัญหาเฉพาะหน้า การแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ แนวคิด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


นักจัดการงานทั่วไป

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเซียน ๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้1ขเพิ่มเดิม ๓) พระราชนัญญ้ตผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔) สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ และกองทุนผู้สูงอายุ ๕) สถานการณ์ผู้สูงอายุ และระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ ๒. การประเมินครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
(เฉพาะผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ โดยไชวิธีการสอบข้อเขียน) – ความเหมาะสมกับดำแหปง บุคลิกภาพ มนษยสัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไชปัญหาเฉพำะหน้า การแสดงความคิดเห็น ทัศนคดิ แนวคิด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุครั้งนี้ จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชน ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และจัดส่งใบสมัครมายัง

กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 – 7 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023546100

ต่อ 400

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ file 1 | ใบรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments