สพฐ.(สพป.บุรีรัมย์ เขต 1) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -1 มิ.ย. 2565 รวม 14 อัตรา,

สพฐ.(สพป.บุรีรัมย์ เขต 1) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -1 มิ.ย. 2565 รวม 14 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.(สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)

ลิงค์: https://ehenx.com/16972/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐ.(สพป.บุรีรัมย์ เขต 1) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๔๗๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ลูกจ้างประจำเมื่อสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๑๒๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เพิ่มเดิมเพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอน

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ1


นักจัดการงานทั่วไป

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


พนักงานธุรการ

 1. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูผู้สอน

ด. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พิงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
๕. จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
๖. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
๗. ให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาอาชีพผู้เรียน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ๔ ปี


นักจัดการงานทั่วไป

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมถุทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมถุทธึ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน ที่รับผิดชอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เข่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี ปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ไว้ใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๒. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ได้ต่อไป
(๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ครูผู้สอน

๑. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ ปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑.๓ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๔ วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๕ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
๑.๖ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๗ กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๘ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๙ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
๑.๑๐ กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
๑.๑๑ กฎหมายว่าด้วยพนักงานราชการ
๑.๑๒ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
๑.๑๓ ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
๑.๑๔ ความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทย
๒. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ดังนี้
๑) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๒) การจัดการเรียนรู้
๓) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๔) การพัฒนาผู้เรียน
๕) การบริหารจัดการขั้นเรียน
๖) การวิจัยทางการศึกษา
๗) สื่อนวัตกรรมและเทคโนโยลีทางการศึกษา
๘) การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๒ ความรู้เนี้อหาในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
๓. ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยการสัมภาษณ์ ประเมินจาก
๓.๑ ประวัติส่วนตัว และการศึกษา
๓.๒ บุคลิกลักษณะ ห่วงทีวาจา
๓.๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์
๓.๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ
๓.๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์


นักจัดการงานทั่วไป

 ๑. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ ปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ กฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน
๑.๔ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑.๕ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.๖ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑.๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
๑.๙ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๑.๑๐ กฎหมายว่าด้วยพนักงานราชการ
๑.๑๑ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผน การจัดทำงบประมาณ การประสานงาน และการ
จัดการองค์การ
๒.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๒.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
๒.๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
และที่แก้ไชเพิ่มเดิม
๒.๖ การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน และการใช้คอมพิวเตอร์
๓. ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินจาก
๓.๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๓.๒ บุคลิกลักษณะ ท,วงที วาจา
๓.๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์
๓.๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ
๓.๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์


พนักงานธุรการ

๑. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ ปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ กฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน
๑.๔ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑.๕ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.๖ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑.๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
๑.๙ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๑.๑๐ กฎหมายว่าด้วยพนักงานราชการ
๑.๑๑ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ ข้อเขียน แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
๒.๔ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๒.๕ การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน และการใช้คอมพิวเตอร์
๓. ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินจาก
๓.๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๓.๒ บุคลิกลักษณะ ห่วงที วาจา
๓.๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์
๓.๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ    ,
๓.๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ.(สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สพฐ.(สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments