สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -2 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -2 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ลิงค์: https://ehenx.com/16973/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครู โดยปฏิบัติงานสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา (คณิตศาสตร์) คุณวุฒิอื่นที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือวิชาคณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและ ประเมิลผล/การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/การวัดและประเมินผลการศึกษา/สถิติ/สถิติประยุกต์/ การศึกษาคณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยต้องได้รับอนุมิติภายในวัน ปิดรับสมัครเท่านั้น
๒.๒.๒ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา (การจัดการโลจิสติกส์) คุณวุฒิอื่นที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์/การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน/เทคโนโลยีโลจิสติกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส์/การจัดการผลิต/การชัดการอุตสหกรรม/การค้าระหว่าง ประเทศและจัดการโลจิสติกสํ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุเว้นแต่ผู้สมัคร สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการชัดการ เรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนดทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดง ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันไต้รับการชัดทำสัญญาจ้าง (สาขาวิชาการ ชัดการโลจิสติกส์)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 – 2 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments