กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ค. -31 พ.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16854/ หรือ
ตำแหน่ง: นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น2
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ค. – 31 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด คูนย์บีองกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ กองตรวจการประมง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจตำเนินการและปฏิบัติราชการ แทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2

ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล เดินทะเลชั้นหนง หรือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2

  ปฏิบ้ติหน้าที่ถือท้ายเรือกลขายทะเลซึ่งมีขนาด เกินกว่า ๓ ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ตันกรอสส์ โดยบังคับเรือไห้เดินตามทิศทางที่กำหนด และหลบหลีกสิงกีดขวางตาง ๆ ในการเดินเรือ ควบคุมอัตราความเร็วของเรือ ตัดสินใจ แกัปัญหาในการควบคุมบังคับเรือ ซึ่งต้องไข้ เทคนิคและความชำนาญงานสูงพอสมควร แนะนำการไข้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยไนการ เดินเรือ ดูแลและบำรุงรักษาเรือ แกัไขข้อขัดข้อง ต่าง ๆ ติดต่อประสานงาน ควบคุมการตรวจสอบ ไห้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบ้ติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระตับรองลงมา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2

  –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินเรือ
  –    พระราชบัญณูติการเดินเรือในน่านนี้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และที่แกํไขเพิ่มเดิม
  –    พระราชบัญญ้ติการป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒
  –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
  –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
  –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
  –    พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่

  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ เลขที่ ๔๙ หมู่ ๑ ซอยพระราชวีรืยาภรณ์ ๑๖ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมประมง

  แผนที่ file 1

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments