สพป. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สพป.เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สพป."

ลิงค์: https://ehenx.com/7127/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาโรงเรียน,ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพป. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจิตวิทยาโรงเรียน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครูผู้สอน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจิตวิทยาโรงเรียน

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่นๆ


ครูผู้สอน

 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวิชาเอก สาขาวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาเอกทางตามอัตราว่างที่สมัคร
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจิตวิทยาโรงเรียน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.2 วิเคราะ์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมร์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา

1.3 ประเมิน สำรวจ วิิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหา อธิบายทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศํกยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น

1.4 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ

1.5 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม

1.6 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น

1.7 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.8 รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต

1.9 สรุปสถิติ รายานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทะิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทะฺ์ตามที่กำหนด

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน

4. ด้านการบริหาร

4.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.2 ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ


ครูผู้สอน

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

วิชาที่สอบ

นักจิตวิทยาโรงเรียน

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
 4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของสว่นราชการ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาค ข. ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและวิชาเอก (50 คะแนน)

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับจิตวิทยาทางการศึกษา พัฒนาการศึกษา การแนะแนว


ครูผู้สอน

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  3. กหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาค ข. ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและวิชาเอก (50 คะแนน)

 1. มาตรฐานวิชาชีพ
 2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
 3. สมรรถนะวิชาชีพ
 4. หลักฐานและการพัฒนาหลักสูตร
 5. การจัดการเรียนรู้
 6. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 7. การพัฒนาผู้เรียน
 8. การบริหารจัดการชัั้นเรียน
 9. การวิจัยทางการศึกษา
 10. สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 11. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 12. วิชาเอก

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพป. :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 – 10 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพป.

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments