สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ค. -14 พ.ค. 2563 รวม 10 อัตรา,

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ค. -14 พ.ค. 2563 รวม 10 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สพป.นครราชสีมา เขต 2

ลิงค์: https://ehenx.com/7125/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,ครูพี่เลี้ยง,นักจิตวิทยาโรงเรียน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ค. – 14 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพป. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครูพี่เลี้ยง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.


นักจิตวิทยาโรงเรียน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอน

 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวิชาเอก สาขาวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาเอกทางตามอัตราว่างที่สมัคร
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ครูพี่เลี้ยง

มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป


นักจิตวิทยาโรงเรียน

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่นๆ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูผู้สอน

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

ครูพี่เลี้ยง

 1. ดูแลในเรื่องการเรียนการสอนตามการศึกษาภาคบังคับ โดยประสานกับทางโรงเรียนและครูผู้สอนให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการเรียนการสอน ดูแลทบทวนบทเรียน
 2. กำกับดูแลในเรื่องการเรียนการสอนของเด็กระดับปฐมวัย
 3. การเตรียมความพร้อม และการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
 4. การวางแผนและจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็ก
 5. ปฏิบัติตามแบบแผน และระเบียบของทางราชการ
 6. ปฏบิัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักจิตวิทยาโรงเรียน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.2 วิเคราะ์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมร์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา

1.3 ประเมิน สำรวจ วิิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหา อธิบายทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศํกยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น

1.4 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ

1.5 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม

1.6 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น

1.7 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

1.8 รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต

1.9 สรุปสถิติ รายานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทะิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทะฺ์ตามที่กำหนด

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน

4. ด้านการบริหาร

4.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.2 ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

วิชาที่สอบ

ครูผู้สอน

ภาค ก. 

 1. สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. พระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัยญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 8. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ.2551

ภาค ข.

 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 2. หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
 3. จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว
 4. การพัฒนาผู้เรียน
 5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
 6. การวิจัยการศึกษา
 7. สื่อ เทคโนโลยี ทางการศึกษา
 8. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักจิตวิทยาโรงเรียน

ภาค ก. 

 1. สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. พระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัยญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 8. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ.2551

ภาค ข.

 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 2. หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
 3. จติตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว
 4. การพัฒนาผู้เรียน
 5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
 6. การวิจัยการศึกษา
 7. สื่อ เทคโนโลยี ทางการศึกษา 
 8. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ครูพี่เลี้ยง

ภาค ก.

 1. ความสามารถด้านการคิเลข การสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
 2. ความสามารถด้านภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การอ่านสรุปความ การตีความ การขยายความ ากรสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
 3. ข่าวเหตุการณ์สำคัญ ความรู้รอบตัว

ภาค ข.

สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 14 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพป.นครราชสีมา เขต 2

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments