สพม.เขต 19 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 พ.ค. 2563

สพม.เขต 19 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สพม.เขต 19

ลิงค์: https://ehenx.com/7123/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,นักจิตวิทยาโรงเรียน,พนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: เลย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพม. เขต 19เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา พนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนให้เป็นระบบมีกระบวนจึงประกาศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจิตวิทยาโรงเรียน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิทยาศาสตร์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอน

 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวิชาเอก สาขาวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาเอกทางตามอัตราว่างที่สมัคร
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

นักจิตวิทยาโรงเรียน

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่นๆ


พนักงานวิทยาศาสตร์

 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
 2. มีประสบการณืในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณืด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์
 3. ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะของบุคคล ซึ่งไม่ได้ผ่านกรเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ซึ่งต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏบิัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
 4. มีความรู้ ความสามารถ ใช้เครื่องมือในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ ความสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ โปรแกรมการทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด
 7. มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูผู้สอน

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.2 วิเคราะ์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมร์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.3 ประเมิน สำรวจ วิิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหา อธิบายทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศํกยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น

1.4 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ

1.5 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม

1.6 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น

1.7 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

1.8 รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต

1.9 สรุปสถิติ รายานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทะิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทะฺ์ตามที่กำหนด

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน

4. ด้านการบริหาร

4.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.2 ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ


พนักงานวิทยาศาสตร์

 1. เป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ความรู้ความชำนาญทางเทคนิคที่ต้องผ่านการศกึษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นงานที่ปฏบิัติโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาเป็นเฉพาะ
 2. มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน
 3. มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในสาขานั้น

วิชาที่สอบ

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม 50 คะแนน ดังนี้

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน นโยบายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
 3. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
 5. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 6. จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
 7. การพัฒนาผู้เรียน
 8. การบริหารจัดการชั้นเรียน
 9. การวิจัยทางการศึกษา
 10. ความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

รูผู้สอน

ภาค ข. ทดสอบความรู้ความสามารถกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกทีสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเขยีน คะแนนเต็ม 50 คะแนน

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน

พนักงานวิทยาศาสตร์

ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพม.เขต 19 :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการสรรหา ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 – 10 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพม.เขต 19

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments