กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 พ.ค. -11 พ.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 พ.ค. -11 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16773/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร (สำนักงานขนล่งจังหวัดกำแพงเพชร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 พ.ค. – 11 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการขนล่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนล่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพิ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่ง

ปริญญาตรี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไป ตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
(๒) ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและคมนาคม เพื่อใฃ้ในการวางแผน
(๓) วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในการ พัฒนาการขนส่งและคมนาคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค
(๔) ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษี และด้านใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะ ทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๕) ล่งเสริมสวัสดิภาพการขนล่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจน การรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้วับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่ง

การประเมินครั้งที่ ๑ (ภาค ก. และภาค ข.) (๑) ภาคความรู้ความสามาถทั่วไป (ภาค ก.) ทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้ (๑.๑) ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การพาไขปัญหาเชิง ปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (๑.๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
(๒) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้ (๒.๑) กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (๒.๒) กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
    .ธุร.. ะ ธเ . การประเมินครังท ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้ (๑) บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแกไขปัญหาเฉพาะหน้า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนล่งจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานขนล่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่อยู่ ๑๓๙ หมู่ ๗ ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 – 11 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments