กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ค. -17 พ.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ค. -17 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16774/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ค. – 17 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก (สวพ.๒) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก (สวพ.๒) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผน เกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ แผนโครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ รวบรวม ข้อมูลและผลงานวิจัย ประสานงานวิชาการ ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้พื้นฐานด้าน แผนงาน โครงการและงบประมาณ ๒. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ๕ ๒. การบริการที่ดี ๓. การทำงานเป็นทีม ๔. การคิดวิเคราะห์
๔. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – 17 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments