กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 เม.ย. -6 พ.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 เม.ย. -6 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16730/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๒)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 เม.ย. – 6 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง

ด้วยสำนักงานขนล่งจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนล่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา โดยต้องสำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้องและ เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
(๒) ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนล่งและคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
(๓) วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในการ พัฒนาการขนล่งและคมนาคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค
(๔) ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษี และด้านใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะ ทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๕) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนล่ง ตลอดจนการรวบรวม ข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่ง

การประเมินครั้งที่ ๑ (ภาค ก. และภาค ข.)
(๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทดสอบความรู้
ดังต่อไปนี้
(๑.๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแกไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(๑.๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
(๒) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ทดสอบ ความรู้ ดังต่อไปนี้ (๒.๑) กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (๒.๒) กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (๒.๓) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน และโปรแกรม ประยุกต์ ดังนี้ (๒.๓.๑) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแกไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (๒.๓.๒) ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office) Word, Excel, PowerPoint (๒.๓.๓) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (๒.๓.๔) การออกแบบ Infographic เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จากโปรแกรม Photoshop (PS) (๒.๔) ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้ (๑) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๒ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๒ เลขที่ ๗๘ หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ (อุดร – ขอนแก่น) ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 – 6 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments