กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-1 เม.ย. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-1 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16558/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พังงา (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ด้วย จังหวัดพังงา ประสงคํจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ (อำเภอตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง) สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดพังงา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๖๕๕๔ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ ๖๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๖๕๕๕ ลงวันที่ ๖๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจ การบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๔๖๖๐/๖๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน มีอำนาจใน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการแทน หรือการดำเนินการอื่นของผู้ว่าราชการจังหวัด ลำดับที่ ๓ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศน็ยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ส่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนี่งหรือ
หลายอย่าง เช่น
๑) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรและประชาจนทั่วไป
๒) แนะนำ ส่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอื่นๆ ภายใต้การส่งเสริม แนะนำ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวช้อง
๓) สอน แนะนำ ช่วยเหลือไห้คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
บันทิกบัญชีชั้นต้นให้เป็นปัจจุบัน
๔) แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียด
ประกอบให้แล้วเสร็จ
๕) ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ การตำเนินงานสหกรณ์
๖) แนะนำ ส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการบัญชี และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ
๗) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
๘) แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนิน ธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แก่สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อ ประกอบการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
๑๐) แนะนำ ส่งเสริม การดำเนินการต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอนที่เกี่ยวข้อง ๑๑) ช่วยปฏิบตงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและโครงการอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

๑) มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบและ วิธีการปฏิบัติงาบ ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
๒) มีความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
๓) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
๔) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน
๕) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
๖) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานโนหน้าที่
๗) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุป เหตุผล
๑) มิความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่ สมัครสอบ
๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ บริการที่ดี การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา เลขที่ 18/4 หมู่ 6 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 – 1 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments