กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 เม.ย. -11 เม.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16559/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 เม.ย. – 11 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสํนัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครจากบุคคล ทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
๒.๒.๑ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ
๒.๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณที่ยาก
พอสมควรปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์และงานบันทึก งานพิมพ์ข้อมูล หรือเอกสารต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น
๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
๒) ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
๓) ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ
๔) ควบคุมการรับส่งแยกประเภท และจัดล่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องสรุปความเห็น ที่ยากพอสมควร
๖) ควบคุมการเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา และด้นหา หนังสือหรือเอกสารทางราชการ
๗) ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการงานต่าง ๆ ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมรักษาสถานที่ และ ทรัพย์สินของส่วนราชการ
๘) ช่วยติดตามรวบรวม และจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงาน
๙) งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารต่าง ๆ
๑๐) ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ
๑๑) ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
๑๒) วางขั้นตอนของงานบันทึกข้อมูล การตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและข้อมูลที่ได้รับ มาก่อนที่จะดำเนินการบันทึกต่อไป
๑๓) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล เพื่อประมวลผลข้อมูลในขั้นต่อไป ข้อมูลใท้เป็นไป ตามความต้องการ
๑๔) ดูแลบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๒) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงาน สารบรรณ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน
๔) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๖) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุป
เหตุผล
๑) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง ที่สมัครสอบ
๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธี้ บริการที่ดี การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๑๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราช

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๑๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 – 11 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments