กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2565

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17088/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมศุลกากร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศุลกากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างศิลป๋ปฏิบัติงาน

ด้วยกรมศุลกากรจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างคิลป็ ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป็ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
(2) ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2.2 ด้านงานบริการ
(1) ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
(2) ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์ 

วิชาที่สอบ

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะด้านการออกแบบ การจัดงานศิลป์ บอร์ดนิทรรศการ และสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการเขียนอักษร ภาพวาด และลายเส้น (Graphic Design)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือก ความรู้ความเข้าใจ ในการวางแผนเพื่อการผลิตสื่อ ความรู้เรื่องทฤษฎีสี จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศุลกากร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น ๑ อาคารสโมสรศุลกากร 

กรมศุลกากร กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมศุลกากร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments