กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17089/ หรือ
ตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย,นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลศรีธัญญา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๒๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

แพทย์แผนไทย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบัตรรายงานโรค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

แพทย์แผนไทย

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเคียวกัน ในสาขาวิขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผน ไทยประเภทเวขกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาชาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


นายช่างเทคนิค

ได้รับประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิขาหรือ ทางที่ส่วนราขการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดขอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


พนักงานบัตรรายงานโรค

๑. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาคนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๑. ได้รับวุฒิประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
๒. มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษา การพื้นฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพและอนามัยของ ประชาชนด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดด้น วางแผน และพัฒนา วิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝ็กอบรมเกี่ยวกับ วิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้กำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคพื้นฟูสภาพด้าน-การแพทย์แผนไทยขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประขาขนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้นแบบ สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ขับซ้อน เพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกต์ใช้สำหรับหน่วยงานอื่น
๑.๓ รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อประกอบการวางแผนการทำงาน หรือจัดทำรายงานทางวิชาการ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีรับผิดชอบ ร่วมคำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผงสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพี่อให้เกิด ความร่วมมือและสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลทีเหมาะสมและ สามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
๔.๒ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและขี้แจงทาง วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอื่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแล สุขภาพ


นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การ วางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งการสรรหา การบรรจุ และการ แต่งตั้ง การฟิกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา และวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารลทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการ บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติไนด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำ มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
๒. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรร ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และ แผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฟิกอบรม
๔. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผน อัตรากำลังชองส่วนราชการ
๕. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
๖. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ก้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การ รักษาวินัยและจรรยา
๗. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
๘. ตำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพี่อไห้เกิดความร่วมมือ และผลส้มฤทธึ๋ตามที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทั่เ.ด้รับมอบหมาย
๕. ด้านการบริการ
๑,ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานบุคคลที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความร้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๒, จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง กับงานบริหารบุคคล เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานและใข้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และ รายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที,ต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานโครงการหรืองานกองทุนต่างๆ เป็นต้น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิขาการ รวมทั้งทักษะความ-เชี่ยวขาญต่างๆ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบ้ติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพี่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการแสะงานพัฒนา คุณภาพ งานบริหารโครงการ หรืองานกองทุนต่างๆ งานบริหารอาคารสถานที่และงานสัญญา เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการชองผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ใหัเกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้ การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุเบีาหมายตามที่หน่วยงานกำหนดไว้
(๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของ หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมถุทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายใหัสอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสานงาน กับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนดไวั
๔. ด้านการบริการ
ตอบบีญหาชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่ รับผิดชอบ


นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควนคุม ดูแลบำรุงรักษา ตรวจ ซ่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สำรวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักรประมาณ ราคา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานปฏิบัติงานด้านช่าง เทคนิคตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑,๑ ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโลหะ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดจอบ เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
๑.๒ ซ่อม สร้าง ผลิต ปรกอบ ดัดแปลง สำรวจ เขียน หรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เครื่องจัก เครื่องยนต์ รวมทั้งการทดลองใช้ เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความ ปลอดภัย
๑.๓ ช่วยในการคำนวณรายการ และประมาณราคาในการดำเนินงาน วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ งานช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้าน และ ทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อให้มี ความรู้ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี ความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อยำงมีประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับจัดหา จัดชื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญา ซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และ บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใข้งาน
๒. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อ รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
๓. ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็น หลักฐานในการดำเนินงาน
๔. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอ ผู้บังคับบัญขาใน หน่วยงาน
๕. .ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ.เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๖. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ ให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๗. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อย่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๘. ประสานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ


พนักงานบัตรรายงานโรค

๑. จัดเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกการปฏิน้ติงาน
๒. บริการจัดทำบัตรผู้ป่วยประเภทต่างๆในระบบสารสนเทค พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพผู้ป่วย
๓. บริการค้นหาเวชระเบียน จัดเก็บตามระบบ และซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้มึสภาพคงทนพร้อมใช้งาน
๔. ร่วมกับทีมงานในการลงทะเบียนให้รหัสโรคตามระบบสากลในระบบสารสนเทค
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
๕. ให้บริการยืมหรือคืนเวชระเบียนแก่ผู้มารับบริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมจัดระบบควบคุม ติดตาม ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานมีความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ
๖. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๗. สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการในงานแต่ละประเภท เพื่อนำไปบริหารจัดการงานบริการ เชิงคุณภาพ
๘. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มาใช้ บริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทำความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และ การขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดต้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่
๒. สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มาใช้ บริการ พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน
๓. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทั่วๆไป เพื่อไขข้อช้องใจ และช่วยตอบคำถามให้แก่ประชาขนที่มารับบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ
๔. งานบริหารจัดทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการ เพื่อให้ เป็นระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
๕. ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ รวมทั้งรถ EMS และทำแผนซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้ง บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ ในความรับผิดขอบ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
๖. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนปฏิบัติงาน
๗. ร่วมพัฒนางานคุณภาพด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาขน
๘. ประสานการร่วมกับทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อความร่วมมีอและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๘. ตอบปัญหา ชี้แจง ให้คำแนะนำงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ แพทย์ และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การพื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม น้องกัน โรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานใบฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบของแพทย์หรือ พยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายต้าน ดังนี้
๑. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและน้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอครบล้วน และพร้อมใช้งาน
๒. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับช้อน โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
๓. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามพื้นฟู สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
๕. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
๕. ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม หลักมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๗, ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

วิชาที่สอบ

แพทย์แผนไทย

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนดดังต่อไปนี้
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความรู้/ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับงานในตำแหน่งแพทย์แผนไทย
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานแผนไทย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๖) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแพทย์แผนไทย
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้
๑) พิจารณาซากประวิติส่วนตัว ประวิติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏ อย่างอื่น
๒) พิจารณาความเหมาะสมที่เป็นประโยขน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสรัางสรรค์ ห่วงท่า วาจา เป็นต้น


นักทรัพยากรบุคคล

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความรู้/ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้
๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏอย่างอื่น
๒) พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ห่วงท่า วาจา เป็นต้น


นักจัดการงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความรู้/ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้
๑) พิจารณาจากประวิติส่วนตัว ประวิติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏอย่างอื่น
๒) พิจารณาความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบ้ติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ห่วงท่า วาจา เป็นต้น


นายช่างเทคนิค

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)ความรู้/ความสามารถทั่วไปและ เฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างเทคนิค โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างเทคนิค
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๖ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้
๑) พิจารณาจากประวิติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรม-
ที่ปรากฏอย่างอื่น
๒) พิจารณาความเหมาะสมที่เซ็นประโยขน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ท่วงท่า วาจา เป็นต้น


เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด
ดังต่อไปนี้
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความรู้/ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ ด) ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งด้านงานพัสดุ
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้
ด) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏอย่างอื่น
๒) สัมภาษณ์เพี่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ความกระตือรือร้น ประสบการณ์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ห่วงท่า วาจา เป็นด้น


พนักงานบัตรรายงานโรค

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามทีกำหนด ดังต่อไปนี้
ต. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความรู้/ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับงานในตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค โดยวิธีการ สอบข้อเขียน ดังนี้
ด) ความรู้เกี่ยวกับงานบัตรรายงานโรค กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้
๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรม
ที่ปรากฏอย่างอื่น
๒) สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบ้ติหน้าที่ ความสามารถ ความกระตือรือร้น ประสบการณ์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ห่วงท่า วาจา เป็นต้น


พนักงานบริการ

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความรู้/ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับงานในตำแหน่งพนักงานบริการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานบริการ กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๑) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานบริการ
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้
๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏ อย่างอื่น
๒) พิจารณาความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ท่วงท่า วาจา เป็นต้น


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ ตามที่กำหนดดังต่อไปนี้
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความรู้/ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับงานในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานช่วยเหลือคนไข้ กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทำการทดสอบโดยวิธีส้มภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้
๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏ อย่างอื่น
๒) พิจารณาความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ท่วงท่า วาจา เป็นต้น

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม 

โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสุขภาพจิต

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments