สนจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 พ.ค. 2565

สนจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.กาญจนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/16729/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (สำนักงาน จังหวัดกาญจนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนื้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

๑. ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา และมีความรู้ทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในระดับดี
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเทศสัมพันธ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
(๒) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล ชัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
(๓) ชัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจา บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
(๔) ส่งเสริม สนับสบุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฟิกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลส้มฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่ความรู้ทั้วไปด้านการต่างประเทศแกผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที,มาติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
(๒) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อชัดทำเป็นฐานข้อมูล

วิชาที่สอบ

นักวิเทศสัมพันธ์

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ด้งนี้
๑. ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถท้วไป (๕๐ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
–    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ
–    ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกัเ.ขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
๒. ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕0 คะแนน)
–    ทดสอบความรู้ความสารมารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
๓. ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (๑00 คะแนน)
เกี่ยวกับเรื่องการมุ่งผลสัมฤทธี้ บริการที่ดี การสั่งสมความเชียวชาญในงานอาชีพ การยืดมั่นใน ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์
หมายเหคุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมิน ในทุกด้านได้คะแนนแต่ละด้านไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.กาญจนบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล

สำนักงาน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงาน จังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 – 2 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.กาญจนบุรี

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments