สนจ.เพชรบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ค. -11 พ.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.เพชรบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/16728/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 11 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.เพชรบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยจังหวัดเพชรบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(1) ปฏิบัติงานทางวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ การร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการพัฒนาจังหวัด การร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
(2) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด
(3) การให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอความเห็น แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนโยบาย
(4) ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการ และบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน
(5) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, กฎ ก.พ., ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และความรู้ความสามารถทั่วไป

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.เพชรบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 – 11 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.เพชรบุรี

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments