กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 21 มี.ค. -29 มี.ค. 2565 รวม 20 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/16516/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,สถาปนิก,วิศวกรโยธา,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเครื่องกล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการขนส่ง,นักวิชาการขนส่ง(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ),เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมท่าอากาศยาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มี.ค. – 29 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน จำนวน ๒๐ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


สถาปนิก

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ


สถาปนิก

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาทางสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด


วิศวกรโยธา

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตากว่านี้ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด


นายช่างไฟฟ้า

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นายช่างเครื่องกล

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาเครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาทาง การเงิน การบัญชี
ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการขนส่ง

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบได็ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องลับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขา ที่เกี่ยวข้องลับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ตรวจสอบใบสำคัญ ตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง คำสั่ง และข้อกำหนดต่าง ๆ
๒. เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS จัดทำฎีกา บันทึกหน้าฎีกา และใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน
๔. ตรวจสอบปิดบัญชีรับ – จ่าย ประจำวัน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ปิดบัญชีคงเหลือประจำวัน ๕. จัดเก็บหลักฐานการรับจ่ายเงิน รวมถึงจัดทำทะเบียนและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ทุกประเภทจากรายละเอียดการแจ้งหนี้ที่ได้รับและรายการใน Statement
๗. ดำเนินการบันทึกจัดเก็บและนำส่งรายได้ในระบบ GFMIS
๘. โอนจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายและอื่น ๆ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ
๙. รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ และบันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๑๐. จัดทำใบสำคัญ บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุม ตลอดจนรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยรับ ตรวจประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารความ เสี่ยง ตรวจสอบระบบดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ
๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

๑. ดำเนินการตรวจสอบและดูแลการจัดชื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. จัดทำสัญญา หรือใบสั่งชื้อสั่งจ้าง หรือข้อตกลงให้แก่กรมท่าอากาศยาน
๓. กำกับดูแล และตรวจสอบเอกสารด้านการบริหารสัญญา ได้แก่ การแจ้งปรับ – สงวนสิทธี้เรียก ค่าปรับการขยายสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดด้านการจัดชื้อจัดจ้าง
๔. ควบคุม และดูแลในด้านหลักประกันสัญญา รวมถึงการคืนหลักประกันสัญญา การซ่อมแซม และดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
๕. ตรวจสอบ ดูแลการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน ควบคุมบัญชีพัสดุจนเสร็จสิ้นกระบวนการ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ
๖. ควบคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ ดูแลประมาณการใช้ที่ดินและระวังแนวเขต
๗. ตรวจสอบ และจัดทำรายงานพัสดุประจำปี รวมถึงการประเมินราคาค่าเสื่อมของทรัพย์สิน
๘. ประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้
คำแนะนำตอบปัญหาด้านการพัสดุที่ตนเองรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือประชาชนทั่วไป ๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


สถาปนิก

๑. จัดทำแบบ อำนวยการสร้างแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุง บำรุงรักษา หรือสอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงาน เหมาะสม ประหยัด และ สอดคล้องกับหลักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม
๒. กำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพสถานที่ ออกแบบ และให้คำปรึกษา แนะนำในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาด้านสถาปัต ยกรรม
๓. ให้คำปรึกษาคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานอื่น ๆ
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรโยธา

๑. สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะ ซ่อมแซมภายในท่าอากาศยาน หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
๒. รวบรวมข้อมูล สถิติ คาคคะเนแนวโน้มเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมงานโยธา เพื่อใช้ประกอบการตั้งงบประมาณในการดำเนินการงานด้านการบำรุงรักษางานโยธาทั้งหมด
๓. กำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม งานโยธา เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
๔. ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโยธาแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้า

๑. ช่วยปฏิบัติงานในการ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
๒. ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ และระบบไฟส่องลานจอดเครื่องบินระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้า อาคาร หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
๓. จัดหา และดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ ประเมินระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
๔. ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แกํใข ปรับปรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๕. เฝ็าสังเกตการณ์สิ่งผิดปกติผ่านทางระบบความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องกล

๑. ดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ ประเมินราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
๒. ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓. รายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานทราบ
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ตรวจสอบใบสำคัญ ตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง คำสั่ง และข้อกำหนดต่าง ๆ ๒. เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS จัดทำฎีกา บันทึกหน้าฎีกา และใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ๓. ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ๔. ตรวจสอบปิดบัญชีรับ – จ่าย ประจำวัน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ปิดบัญชีคงเหลือประจำวัน ๕. จัดเก็บหลักฐานการรับจ่ายเงิน รวมถึงจัดทำทะเบียนและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖. ตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ทุกประเภทจากรายละเอียดการแจ้งหนี้ที่ได้รับและรายการใน
Statement
๗. ดำเนินการบันทึกจัดเก็บและนำส่งรายได้ในระบบ GFMIS
๘. โอนจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายและอื่น ๆ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ
๙. รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ และบันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๑๐. จัดทำใบสำคัญ บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุม ตลอดจนรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยรับ ตรวจประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารความ เสี่ยง ตรวจสอบระบบดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ
๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการขนส่ง

๑. ศึกษาข้อมูล เสนอแนะ และดำเนินการจัดทำแผนการตลาด เพื่อส่งเสริมให้มีการทำการบิน หรือ เพิ่มการทำการบินของสายการบิน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยาน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินการต่าง ๆ ของผู้ประกอบการเป็นไปตามหนังสือแจ้งเงื่อนไขการเช่า สัญญาเช่า รวมทั้งข้อตกลงอื่น ๆ
๒. ดำเนินการเจรจาประบีประนอมหนี้ ตรวจติดตามลูกหนี้ของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนัดชำระหนี้ และดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปการติดตาม เร่งรัดทวงหนี้ รวมทั้งรายงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ของการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็น
๓. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อร่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว และติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียน รวมทั้งจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑. สำรวจความต้องการ วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และจัดหา แสวงหา และติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่าย อินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมทั้งให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่าย อินเตอร์เน็ตแก,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ใข้บริการท่าอากาศยาน
๓. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ เก็บค้นและพิมพ์หนังสือ ตรวจทานหนังสือ ทำลายเอกสาร
๒. ช่วยจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่ไชในการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือเวียนต่าง ๆ เอกสารการประชุม
๓. อำนวยความสะดวกในการจัดประชุม สัมมนา บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
๔. รวบรวม จัดทำสถิติ ข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้อง
๕. รายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานทราบ
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใข้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นักวิชาการพัสดุ

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP)
–    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใข้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


สถาปนิก

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
–    ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและความรู้เบื้องด้นด้านการขนส่งทางอากาศ
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


วิศวกรโยธา

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
–    ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและความรู้เบื้องด้นด้านการขนส่งทางอากาศ
–    ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบินและสิ่งแวดล้อม
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นายช่างไฟฟ้า

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าอาคารและวงจรไฟฟ้า
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นายช่างเครื่องกล

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เบื้องต้นด้านช่างเครื่องกล
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องกลปฏิบัติงานก่อสร้าง
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นักวิชาการเงินและบัญชี

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
–    มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใข้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นักวิชาการขนส่ง

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และฉบับที่แกํไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาด การจัดทำพื้นที่เซิงพาณิชย์ การทำสัญญาเช่า
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวลับเทคโนโลยีทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
–    ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที,ท้นสมัย และบริการทำอากาศยาน
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมลับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความศึดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แกํไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวลับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
–    พระราชบัญญ้ติช้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกํไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ เก็บค้นและพิมพ์หนังสือ ตรวจทานหนังสือ ทำลายเอกสาร การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมลับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความศึดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น

กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 – 29 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments