สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16517/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการชัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ ทางภาษาอังกฤษเพื่อการลื่อสาร ทางภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอาชีพ ทางภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสึอสารสากล หรือสาขาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิเทศสัมพันธ์

ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
๒. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฟิกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ ราบรื่น
๔. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนดไว้
๕. ชี้แจง และเผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อ สันติแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๖. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณูเพื่อ จัดทำเป็นฐานข้อมูล
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานฯ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร ดังนี้
(๑) ภาค ก การประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกี่ยวกับหนังสือราชการ ภาษาอังกฤษ การโต้ตอบหนังสือกับต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ การจัดทำคำกล่าว รายงาน และคำกล่าวเปิด-ปิด ในงานพิธีต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ และการแปลบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 18 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments