การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 เม.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/16616/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคุมประแจ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง (ที่ทําการงานเดินรถแขวงลําปาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศงานเดินรถแขวงลำปาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ด้วยงานเดินรถแขวงลำปาง กองจัดการเดินรถเขต ๓ ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๓ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่พนักงาน คุมประแจๆ จำนวน ๑๐ อัตรา และทำหน้าที่พนักงานบริการ จำนวน ๕ อัตรา โดยได้รับอัตราค่าจ้างวันละ ๓๓๖.- บาท มีกำหนดระยะการจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานคุมประแจ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานคุมประแจ


พนักงานบริการ

๑.๑ เพศชาย มีสัญชาติไทย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารโดยมีเอกสารสำคัญทางทหารแบบ สด.๔๓ หรือ สด.๘ (ผ่านการเรียน ร.ด.จบปีที่ ๓ แล้ว)
๑.๒ อายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสี่สิบท้าปีบริบูรณ์ นับถีงวันปิดรับสมัคร
๑.๓ คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๑.๔ เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธใจ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๕ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ คนเสมีอนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่นเฟิอน ไม,สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน ไม่เป็นวัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าข้างในระยะปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก,สังคม โรคติดยาเสพดิดใหโทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๗ ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดใท้จำคุกหรืออาญาที่หนักกว่าจำคุก เวนแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไต้กระทำโดย ประมาทหรือท้นโทษแล้วเกินห้าปี
๑.๘ สามารถทำงานให้แกการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๑.๑๐ ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขนผิดปกติ
๑.๑๑ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ ,รัฐวิสาหกิจ เพราะกระทำผิดวินัย
๑.๑๒ ไม่เป็นข้าราชการชี่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทํ่งข้าราชการการเมือง ลูกจ้าง ของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องลื่น และสมาชกสภา ท้องลื่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องลื่น
๑.๑๓ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
๑.๑๔ มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน สายตาดีไม่บอดสึ เห็นสมบูรณ์
หูได้ยินชัดเจนเป็นปกติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานคุมประแจ

หน้าที่ความรับผิดขอบ
ปฏีบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดสถาน การควบคุมคันกลับประแจ การทำความสะอาด ประแจและสัญญาณ การขอ-ให้ทางสะดวกตามคำสั่งหรือแบบที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมประแจ สัญญาณ และการทำความสะอาดประแจและสัญญาณ
๒. ทำความสะอาดบริเวณสถานี ย่านสถานี และขบวนรถที่รับผิดชอบ
๓. ปฏิบัติเกี่ยวกับการขอ-ให้ทางสะดวก การกลับประแจ เครื่องตราทางสะดวก ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินรถที่ได้รับมอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดขอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานด้านบริการ การประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายตั๋วโดยสาร ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สัก,ษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช่■งานโปรแกรมสำนักงานได้
๒. อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศข่าวสารให้แก่ผู้โดยสารและผู้มาติดต่อ
๓. งานธุรการ งานจัดการสำนักงาน การจำหน่ายตั๋วโดยสาร หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินรถที่ได้รับมอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ ณ

ที่ทําการงานเดินรถแขวงลําปาง ที่ทําการงานเดินรถแขวงลําปาง ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟนครลําปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 7 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”การรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments