สพฐ.(สพม.ชลบุรี ระยอง) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2565 รวม 33 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.(สพม.ชลบุรี ระยอง)

ลิงค์: https://ehenx.com/16617/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 33
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี,ระยอง (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐ.(สพม.ชลบุรี ระยอง) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ซะนั้น อาคัยอำนาจตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการ การบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกอบกับหนังลือสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

อัตราว่าง : 33 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ครูผู้สอน

  • เป็นผู้ทึ๋เด้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบ้ติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.๑ ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
๑.๑.๑ ขอบข่ายงานที่จะไท้ปฏิบ้ติ
๑.๑.๑.๑ ปฏิบ้ติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู ของผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลาย โดยเนันผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.๑.๑.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนใท้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์
๑.๑.๑.๓ ปฏิน้ติงานวิชาการของสถานศึกษา
๑.๑.๑.๔ ปฏิป็ติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
๑.๑.๑.๕ ปฏิน้ติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามคักยภาพ
๑.๑.๑.๖ ปฏิบัติงานประสานงานอื่น ดามทั่ได้รับมอบหมาย
๑.๑.๒ อัตราว่าง จำนวน ๓๓ อัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชา/หรีอสาขา วิชาเอก ตามบัญชึแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑)
๑.๑.๓ ค่าดอนแทน เดือนละ ๑๘,0๐๐ บาท
๑.๑.๔ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๑.๕ ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

วิชาที่สอบ

ครูผู้สอน

  1. การทดสอบการปฏิน้ติการสอน
  2. ประเมินประว้ติและผลงาน
  3. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
    (การสอบสัมภาษณ์)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ.(สพม.ชลบุรี ระยอง)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 5 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สพฐ.(สพม.ชลบุรี ระยอง)

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments