องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-8 เม.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-8 เม.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การสุรา

ลิงค์: https://ehenx.com/16615/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ผลิต,ช่างเทคนิค(ไอน้ำ),ช่างเทคนิค(ซ่อมบำรุง)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสุรา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานองค์การสุรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ผลิต

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างเทคนิค (ไอน้ำ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไม่ตํ่ากว่าวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขา อื่น ๆ เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา
๑.๑ เป็นพนักงานระดับ ๒ และดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๑.๒ ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ ๓
๑.๓ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel,
PowerPoint
๒. กรณีบุคคลภายนอก
๒.๑ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๓ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๒.๒ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word/ Excel
PowerPoint
๒.๓ หากมีประสบการณ์ในงานด้านนโยบายและแผน หรือมีประสบการณ์ในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ด้านใดด้านหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๒.๔ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้างานในหน้าที่


นักวิทยาศาสตร์

ไม่ตํ่ากว่าวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา
๑.๑ เป็นพนักงานระดับ ๒ และดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๑.๒ ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ ๓
๒. กรณีบุคคลภายนอก
๒.๑ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๓ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๒.๒ มีความสามารถในการใข้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word/ Excel PowerPoint
๒.๓ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้างานในหน้าที่
๒.๔ หากมีประสบการณ์ในด้านเคมี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


เจ้าหน้าที่ผลิต

ไม่ตํ่ากว่าวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาการจัดการ อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการผลิต สาขาเคมี สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา
๑.๑ เป็นพนักงานระดับ ๒ และดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๓ ปี
ด.๒ ได้รับอัตราเงินเดือนไม,น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ ๓
๒. กรณีบุคคลภายนอก
๒.๑ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๓ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๒.๒ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word/ Excel PowerPoint
๒.๓ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้างานในหน้าที่
๒.๔ หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกลั่นแอลกอฮอล์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ช่างเทคนิค (ไอน้ำ)

ไม่ตํ่ากว่าวุฒิการศึกษาประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ หรือช่างกลโรงงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา
๑.๑ เป็นพนักงานระดับ ๒ และดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๑.๒ ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนชั้นต้นของระดับ ๓
๒. กรณีบุคคลภายนอก
๒.๑ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๓ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๒.๒ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word/ Excel
PowerPoint
๒.๓ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้างานในหน้าที่
๒.๔ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักร และงานซ่อมในโรงงานอุตสาหกรรม
๒.๕ หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมหม้อไอนํ้า หรือผ่านการอบรมเป็นผู้ควบคุมหม้อไอนํ้า จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง)

ไม่ตํ่ากว่าวุฒิการศึกษาประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สาขาช่างเชื่อมโลหะ ช่างซ่อมบำรุง หรือช่างยนต์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา
๑.๑ เป็นพนักงานระดับ ๒ และดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๑.๒ ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนชั้นต้นของระดับ ๓
๒. กรณีบุคคลภายนอก
๒.๑ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๓ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๒.๒ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word/ Excel PowerPoint
๒.๓ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้างานในหน้าที่
๒.๔ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักร และงานซ่อมในโรงงานอุตสาหกรรม
๒.๕ หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า หรือการซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ
๑.๑ จัดทำปฏิทินการจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีพร้อมทั้งแผนการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน ด้านการบูรณาการแผนงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด
๑.๒ รวบรวม ข้อมูล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคม นโยบายภาครัฐ ทิศทางของ องค์กร และข้อมูลที่สำคัญของคู่แช่ง/คู่เทียบ เพื่อจัดทำแผนงานหรือกลยุทธ์องค์กร
๑.๓. รวบรวมโครงการ/แผนปฏิบัติการ และนำเสนอข้อคิดเห็นถึงความสอดคล้องกับแผน วิสาหกิจตลอดจนการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ
๒. การจัดทำงบประมาณประจำปี
๒.๑ จัดทำปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน ทราบก่อนสิ้นปีบัญชี
๒.๒ รวบรวมและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการขอใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
๓. การจัดทำตัวชี้วัดองค์กร
๓.๑ จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดองค์กร เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ให้ ทุกหน่วยงานทราบก่อนเริ่มปีถัดไป
๓.๒ รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอตัวชี้วัดองค์กรพร้อมข้อมูลประกอบ
๓.๓ จัดทำร่างตัวชี้วัดองค์กรนำเสนอผู้บริหาร และชี้แจง/ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๔.๑ จัดทำปฏิทินและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบก่อนเริ่มปีลัดไป
๔.๒ ติดตามและรวบรวมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนในทุก ไตรมาส พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
๔. ด้านการประสานงาน
–    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ด้านการบริการ
–    ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงงานด้านนโยบายและแผน เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงาน
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


นักวิทยาศาสตร์

๑. ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตลอดจนนํ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต และนํ้าเสียให้มีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว
๒. รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ การทดสอบ รวมถึงพัฒนาเอกสาร วิชาการ
๓. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๔. ปฏิบัติงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่ผลิต

ด. ดำเนินการด้านการหมักส่า
๒. ควบคุมการส่งส่าไปกลั่น
๓. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และนโยบายสิ่งแวดล้อม
๔. ปฏิบัติงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
๕. ดำเนินการต้านการกลั่นแอลกอฮอล์
๖. ควบคุมการรับส่าส่งกลั่น
๗. ควบคุมการจ่ายแอลกอฮอล์ไปบรรจุ
๘. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และนโยบายสิ่งแวดล้อม
๙. ปฏิบัติงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญขา


ช่างเทคนิค (ไอน้ำ)

๑. ดูแลรักษา และแก่ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้น
๒. ควบคุมดูแลเครื่องจักรของแผนกไอนํ้าและประปา ให้เป็นไปตามแผน
๓. ปฏิบัติงานตามชั้นตอนที่กำหนดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย โดยตรวจสอบ และวิเคราะห์แก่ไขปัญหา กรณีที,ผลงานไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเสนอผู้บังคับบัญชา
๔. ปฏิบัติงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง)

๑. จัดทำข้อมูลและแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
๒. ออกแบบ ประมาณการราคา งานระบบท่อ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ๆลๆ
๓. จัดทำแผนการบำรุงรักษาในระบบผลิต และระบบ Utility System
๔. จัดทำข้อมูลการใช้พลังงาน
๕. ดูแลงานตาม Project ที่ได้รับมอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานตามมาตรการบริหารความเลี่ยง
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิชาที่สอบ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) องค์การสุราฯ จะดำเนินการ ตามแนวทางการปฏิบัติตามที่องค์การสุราฯ กำหนด และผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
วิธีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
วิธีการสอบภาคความเหมาะสมกับดำแหบ่ง (สอบสัมภาษณ์) องค์การสุราๆ จำดำเนินการตาม แนวทางการปฏิบัติตามที่องค์การสุราฯ กำหนด และผู้ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง    (คะแนนเต็ม ๕๐)
๒. ด้านความสามารถ    (คะแนนเต็ม ๒๕)
๓. ด้านบุคลิกภาพและทัศนคติ    (คะแนนเต็ม ๒๕)
ขอบเขตการสอบสัมภาษณ์ และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ภาคความรู้ พิจารณาประเมินและให้คะแนนจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ ประสบการณ์ทางการศึกษาที่ใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ความรู้เฉพาะด้านที่ใช้ในการสมัคร โดยเน้น คำถามที่เป็นวิชาการทฤษฎีและมุ่งให้ผู้เข้าสอบตอบคำถาม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับหลัก วิชาการให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่
ภาคความสามารถ พิจารณาประเมินและให้คะแนนจากความเหมาะสมที่จะทำงานในตำแหน่ง หน้าที่ หรือความสามารถที่จะเข้ารับการขิกอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล,วในการตอบปัญหา ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น หรือการอภิปรายเชิงนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ
ภาคบุคลิกภาพและทัศนคติ พิจารณาประเมินและให้คะแนนผู้เข้าสอบจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติ อุปนิสัย ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความกระตือรีอร้น อุดมคติ ความต้องการและแรงจูงใจในการ ทำงาน แนวคิด ทักษะด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”องค์การสุรา

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments